Εκπαιδευτική Ρομποτική και Υπολογιστική Σκέψη: μάθηση με ΝΧΤ Lego Mindstorms στο σχολείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εκπαιδευτική Ρομποτική και Υπολογιστική Σκέψη: μάθηση με ΝΧΤ Lego Mindstorms στο σχολείο

Κανελλάκη, Αικατερίνη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων Υπολογιστικής Σκέψης (ΥΣ) σε μαθητές μέσω μιας δραστηριότητας εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η ΥΣ είναι μια σχετικά καινούρια έννοια που χρησιμοποιείται για να περιγράψει νοητικές δεξιότητες που απαντώνται κυρίως στην επιστήμη των υπολογιστών αλλά έχουν διεπιστημονική εφαρμογή. Σε αυτή την εργασία περιγράφεται το εκπαιδευτικό μοντέλο που κατασκευάστηκε καθώς και η εμπειρία μας από ένα κύκλο έρευνας σε σχολείο που συνδύαζε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής με στοιχεία συνεργατικής μάθησης.
Τhis paper studies the development of Computational Thinking (CT) skills in students through educational robotics activities. CT is a relatively new concept used to describe mental skills that are found mainly in computer science but have interdisciplinary applications. In this paper we describe the educational model constructed for the activities as well as our experience from two research cycles in schools that combined educational robotics activities with elements of collaborative learning.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Educational Robotics (ER)
Computational Thinking (CT)
Υπολογιστική Σκέψη (ΥΣ)
Abstract
Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ)
Αφαίρεση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-07T12:18:56Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.