Η κατάκτηση των χωροχρονικών εννοιών από τα παιδιά με διαταραχές λόγου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η κατάκτηση των χωροχρονικών εννοιών από τα παιδιά με διαταραχές λόγου

Κουμνάκη, Μοσχούλα Νικολάου

Spatio-temporal concepts are concepts vital for once’s adaptation, since their attainment contributes to a better understanding of the environment and affects their lives to great extent. The development of these concepts, due to their abstract nature, constitutes a complex task for children and especially for those that do not follow the typical development. Especially language disorders can become an important obstacle in the process of achieving them, something evident primarily through narrative language, which comprises their main area of expression. In this study, an attempt was made to compare two groups of children, aged 10-12, concerning the attainment of spatio-temporal concepts, through the evaluation of their narrative speech. One group consisted of typical development children (N=38) and the other of children with language disorders (N=42). For the examination of their linguistic adequacy, the criterion “Λ-α-τ-ω” was applied, and for the evaluation of their narrative speech, an incomplete story was used, which, once it was completeled by the children, it was evaluated based on the Applebee model. The survey results indicated that there is a statistically significant difference between the two groups, in terms of their performance in narrative speech and thus in understanding the spatio-temporal concepts. Two more findings that emerged from this study were the strong correlations between both language components and between the children’s narration and each system and element of speech.
Οι έννοιες του χωροχρόνου αποτελούν έννοιες ζωτικής σημασίας για την προσαρμογή ενός ανθρώπου, καθώς η κατάκτησή τους συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του. Η ανάπτυξη αυτών των εννοιών λόγω της αφαιρετικής τους φύσης αποτελούν σύνθετο έργο για τα παιδιά και ιδιαίτερα για όσα δεν ακολουθούν το τυπικό πρότυπο ανάπτυξης. Ειδικά οι διαταραχές στην περιοχή του λόγου μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο στη διαδικασία κατάκτησής τους, κάτι που γίνεται εμφανές κυρίως μέσα από τον αφηγηματικό λόγο, ο οποίος αποτελεί και τον κατεξοχήν τομέα έκφρασής τους. Στην έρευνα αυτή έγινε προσπάθεια να συγκριθούν δύο ομάδες παιδιών 10-12 ετών ως προς την κατάκτηση των εννοιών του χωροχρόνου, μέσα από την αξιολόγηση του αφηγηματικού τους λόγου. Η μια ομάδα αποτελούνταν από παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Ν=38) και η άλλη από παιδιά με διαταραχές λόγου (Ν=42). Για τη διερεύνηση της γλωσσικής τους επάρκειας, εφαρμόστηκε το κριτήριο Λ-α-τ-ω και για την αξιολόγηση του αφηγηματικού τους λόγου χρησιμοποιήθηκε μια ημιτελής ιστορία η οποία αφού ολοκληρώθηκε από τα παιδιά αξιολογήθηκε με βάση το μοντέλο του Applebee. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ως προς την απόδοσή τους στον αφηγηματικό λόγο και κατ’ επέκταση στην κατανόηση των εννοιών του χωροχρόνου. Δύο ακόμα ευρήματα που αναδείχθηκαν από την έρευνα αυτή ήταν η ισχυρή συσχέτιση τόσο μεταξύ των συστατικών του λόγου όσο και μεταξύ της αφήγησης των παιδιών με κάθε σύστημα και στοιχείο του λόγου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χωροχρονικές έννοιες
Narrative speech
Αφηγηματικός λόγος
Διαταραχές λόγου
Μαθησιακές δυσκολίες
Language disorders
Spatio-temporal concepts
Learning disabilities

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-07T12:33:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.