Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην απεικόνιση της δεξιάς καρδιάς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην απεικόνιση της δεξιάς καρδιάς

Ψώχιας, Πολύκαρπος Χαρίλαου

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τον καθορισμό του ρόλου της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στην απεικόνιση της δεξιάς καρδιάς. Οι ανατομικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες της δεξιάς κοιλίας καθιστούν την απεικόνισή της δύσκολη με τις συμβατικές απεικονιστικές μεθόδους. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς (CMR), απαλλαγμένη από γεωμετρικές υποθέσεις και την υποκειμενικότητα του παρατηρητή, αποτελεί εξαιρετική μέθοδο για τον υπολογισμό όγκων και του κλάσματος εξώθησης, της δεξιάς καρδιακής μάζας, της αιματικής ροής διαμέσου των καρδιακών βαλβίδων αλλά και για τον ιστικό χαρακτηρισμό του μυοκαρδίου. Με αυτόν τον τρόπο, η CMR παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διάγνωση, την εκτίμηση της πρόγνωσης και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης παθήσεων που προσβάλλουν τη δεξιά κοιλία, όπως η ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας, συγγενείς καρδιοπάθειες και η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Παρά τα μειονεκτήματά της (υψηλό κόστος, ανάγκη εξειδικευμένων τεχνολογικών μέσων και καταρτισμένου προσωπικού, περιορισμοί στη χρήση της), ολοένα και περισσότερες μελέτες ενισχύουν τη σημασία της CMR σε αυτές τις νόσους και τείνουν να την αναδείξουν σε εξέταση ρουτίνας, επί παρουσίας κλινικών ενδείξεων. Τέλος, η ανάπτυξη νέων ακολουθιών ( T1,T2 mapping) και η εξέλιξη υβριδικών μεθόδων (π.χ PET MRI) αναμένεται να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας αυτών των παθήσεων και στην έγκαιρη διάγνωσή τους.
The aim of the present study was to review current literature in order to determine the role of Cardiac Magnetic Resonance (CMR) in imaging of the right heart. The anatomical and functional characteristics of the right ventricle make her difficult to image with the traditional methods. CMR, free of geometrical assumptions and the observer’s subjectivity, is an excellent method for the calculation of volumes, ejection fraction, right cardiac mass, blood flow through cardiac valves as well as for myocardial tissue characterization. Therefore, CMR plays a very important role in diagnosis, estimation of prognosis and treatment of diseases that affect the right ventricle, such as right ischaemic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, congenital heart disease and pulmonary arterial hypertension. Despite its’ disadvantages (cost, need for sophisticated equipment and specialized personnel, limitations), many studies highlight the importance of CMR in these cases and tend to establish it as a routine examination method, when there are sufficient clinical evidence. Finally, the development of new sequences (T1, T2 mapping) and the evolution of hybrid techniques (PET MRI) are expected to contribute to the better understanding of the underlying pathophysiology and the early diagnosis of these diseases.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Imaging
Cardiac magnetic resonance
Right heart
Απεικόνιση
Δεξιά καρδιά
Μαγνητική τομογραφία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-07T12:48:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.