Οι γάλλοι κουρσάροι: Μεταξύ ιστορικής πραγματικότητας και «κoμικής» αναπαράστασης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Οι γάλλοι κουρσάροι: Μεταξύ ιστορικής πραγματικότητας και «κoμικής» αναπαράστασης

Ερμείδης, Αναστάσιος-Ορέστης Νικολάου

The aim of the present thesis is to set some questions about the relation between privateer-themed French-speaking comics and the real history of French privateering and its impact to modern-day French society. In the first place, the radical legal and technical differences between pirates and corsairs are clarified. Then, are described the medieval roots, the legal and historical evolution of the european phenomenon that was to be known as “privateering”. The first part of the thesis is completed by the historical overview of the French privateering, during the “Second Hundred Years War” (1688-1815) and its particularities. The second part starts off with a brief introduction to the history of the French-speaking “illustrés”. After that, four French-speaking comic-book series are examined and questions are set, concerning the representation of the privateers’ relations with the political power, the representation of the privateers’ enemies, the presence of the women and the foreign people, as well as the possible inspiration sources of the comic-book creators.
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να θέσει ορισμένα ερωτήματα ως προς τη σχέση των γαλλόφωνων κόμικς με θέμα τους κουρσάρους και την αληθινή ιστορία του γαλλικού κούρσου και του αντίκτυπου του στη σύγχρονη γαλλική κοινωνία. Σε πρώτη φάση τονίζονται οι ριζικές νομικές και τεχνικές διαφορές μεταξύ πειρατών και κουρσάρων. Ακολούθως, ανιχνεύονται οι μεσαιωνικές ρίζες, η νομική και ιστορική εξέλιξη του ευρωπαϊκού φαινομένου που έμεινε γνωστό ως «κούρσο». Το πρώτο μέρος της εργασίας ολοκληρώνεται με την ιστορική ανασκόπηση του γαλλικού κούρσου, μεταξύ 1688-1815 (Β´ Εκατονταετής Πόλεμος) και των ιδιαιτεροτήτων του. Το δεύτερο μέρος ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή στην ιστορία των γαλλόφωνων «εικονογραφημένων». Κατόπιν, μελετώνται τέσσερεις σειρές γαλλόφωνων κόμικς και τίθενται ερωτήματα σχετικά με την αναπαράσταση της σχέσης κουρσάρων και πολιτικής εξουσίας, την αναπαράσταση των εχθρών των κουρσάρων, την παρουσία των γυναικών και των αλλοεθνών λαών καθώς και τις πιθανές πηγές έμπνευσης των δημιουργών αυτών των κόμικς.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κουρσάροι στα γαλλόφωνα κόμικς
Differences between privateers and pirates
Legal and historical evolution of European privateering
Το γαλλικό κούρσο κατά τον Β´ Εκατονταετή Πόλεμο (1688-1815)
Διαφορές κουρσάρων και πειρατών
French privateering during the Second Hundred Years War (1688-1815)
Privateers in French-speaking comic-books
Νομική και ιστορική εξέλιξη του ευρωπαϊκού κούρσου
Brief history of French-speaking comics
Σύντομη ιστορία των γαλλόφωνων κόμικς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-07T13:04:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)