Το Mobile Cloud και οι εφαρμογές του

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το Mobile Cloud και οι εφαρμογές του

Σαρρής, Κωνσταντίνος

This thesis is a comprehensive study of Cloud computing systems and further analysis of those systems in mobile devices. Firstly, the two initial parts of this thesis are about the description of the cloud and mobile cloud computing basic functions, their architecture, their main attributes and their contribution to daily life. Next in the third part of our thesis, the communication aspect of the mobile cloud is being described. Furthermore communication applications are being presented and lastly a description of how the mobile cloud can be used in education and entertainment. The fourth part is about the multi-platforming and file sharing through the cloud. In addition an explanation of connectivity among various mobile operating systems is being provided along with the difficulties that might arise. During the fifth part, we move on to the ability of Screen Mirroring which uses a mobile device to access multiple systems and to control them through cloud. Lastly, the next three parts concern the surveys that have been conducted about the use and preferences of different mobile applications and in the end of each part the results are being analyzed.
Στην πτυχιακή εργασία γίνεται μια μελέτη των cloud συστημάτων και περαιτέρω εξειδίκευση και ανάλυση των αντίστοιχων συστημάτων σε mobile συσκευές. Στα δύο πρώτα μέρη γίνεται επεξήγηση των βασικών λειτουργιών των cloud και mobile cloud συστημάτων, της αρχιτεκτονικής δομής τους και των χαρακτηριστικών τους όπως και στην συμβολή αυτών στους διάφορους τομείς της καθημερινότητας. Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στην επικοινωνία μέσω του mobile cloud. Σ’αυτό το κομμάτι συμπεριλαμβάνονται οι πιο γνωστές εφαρμογές επικοινωνίας και στη συνέχεια εξηγείται πως το mobile cloud μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία. Στη συνέχεια το τέταρτο μέρος έχει σχέση με την διαπλατφορμικότητα και τους δυνατούς τρόπους ανταλλαγής αρχείων και κατ’επέκταση με τη δυνατότητα της σύνδεσης των διάφορων πλατφορμών που έχουν αναφερθεί. Στο επόμενο μέρος παρουσιάζεται η δυνατότητα διαμοίρασης οθονών με την χρήση του mobile cloud. Στα επόμενα τρία μέρη παρατίθενται οι έρευνες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με την χρήση και προτίμηση διάφορων mobile λογισμικών και εφαρμογών και στο τέλος κάθε μέρους αναλύονται τα αποτελέσματα τους και αναφέρονται τα συμπεράσματα τους.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Mobile Communication Applications
Multi-Platforming
Φορητές Εφαρμογές Επικοινωνίας
Cloud Systems
Πολυπλατφορμικότητα
Cloud Συστήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-08T09:16:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.