Συστήματα πρόβλεψης κινδύνου σε αυτοκίνητα με τη χρήση τεχνολογίας GPS των κινητών τηλεφώνων android

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συστήματα πρόβλεψης κινδύνου σε αυτοκίνητα με τη χρήση τεχνολογίας GPS των κινητών τηλεφώνων android

Αγτζίδης, Δημήτριος

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και η δημιουργία μιας εφαρμογής όπου αρχικά θα συλλέγει στίγματα (γεωγραφικές συντεταγμένες μέσω GPS) διαφόρων οχημάτων-clients τα οποία αποστέλλονται σε ένα server, με στόχο τον εντοπισμό παρουσίας άλλων οχημάτων σε μια συγκεκριμένη περιοχή και η δημιουργία μοντέλου πιθανότητας σύγκρουσης μεταξύ των οχημάτων. Σήμερα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης κινδύνου όσον αφορά τα οχήματα. Η εργασία πραγματώνεται πάνω στο λειτουργικό σύστημα Android με τη χρήση της βιβλιοθήκης Google Maps. Με τη χρήση των συναρτήσεων της συλλέγονται τα στίγματα των οχημάτων ανά 2 δευτερόλεπτα και υπολογίζεται η κατεύθυνση και η ταχύτητα που έχουν. Ακολουθεί η αποστολή τους στο server για περεταίρω επεξεργασία. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με τη χρήση της τεχνολογίας java sockets. Ο ρόλος του server είναι διττός: από τη μία αποθηκεύει τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητα του κάθε οχήματος και από την άλλη προειδοποιεί για πιθανό ατύχημα ή για μείωση της ταχύτητας με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων. Η πρόβλεψη που γίνεται είναι σχετικά ασφαλής και όχι απόλυτα διότι στα πλαίσια της παρούσας εργασίας δεν λαμβάνονται υπ' όψιν η σήμανση και η ποιότητα των δρόμων. Επίσης, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η ακρίβεια των στιγμάτων που λαμβάνονται από τους δορυφόρους του GPS έχουν σχετική απόκλιση από τα πραγματικά δεδομένα.
The subject of this thesis is the study and the development of an application that initially collects spots (geographical coordinates via GPS) of various vehicle-clients which are sent to a server, in order to identify the presence of other vehicles in a particular area and the development of a collision probability model between vehicles. Nowadays, there is a huge interest in developing systems that can predict danger in the roads. This thesis is based on the Android operating system with the use of the Google maps library. By using the Google maps functions we collect the coordinates of the vehicles every 2 seconds and we calculate the direction and the speed they have. Then we send them to the server for further processing. The communication is accomplished using java sockets technology. The role of the server is twofold: firstly it saves the position, the direction and the speed of each vehicle and secondly warns for a possible accident or for velocity reduction using mathematical models. This prediction is relative safe and not absolute because in this thesis we don’t take into account the traffic lights, markings and the quality of the roads. Finally as we will see below, the accuracy of the spots we take from GPS satellites have a relative divergence than the real data.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

position tracking system
client-server model
Σύστημα εντοπισμού θέσεως
μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή
danger prediction system
Σύστημα πρόβλεψης κινδύνου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-08T09:35:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.