Σχεδίαση και υλοποίηση διαδραστικής πλατφόρμας αναζήτησης στέγης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδίαση και υλοποίηση διαδραστικής πλατφόρμας αναζήτησης στέγης

Ντερβίση, Άνι

The object of this thesis is the design and implementation of an interactive platform for accommodation finding that will result in the improvement of the Department of Studies’ webpage of Aristotle University of Thessaloniki. There was a first implementation by the Department of Studies of Aristotle University of Thessaloniki, and after some communication an agreement was made for the improvement and enhancement of that website. This application constitutes a new way of providing help and support for the students on their quest of residence during their university years. This new service was created for the students, who they now have the opportunity to find a place that is both affordable and near the university campus. The platform was developed as a thesis assignment for the School of Informatics of Aristotle University of Thessaloniki. The main purpose of the platform is the implementation of two new features that will facilitate in the finding of accommodation. The first feature is the geographical search of properties using a map, with the filter of the distance from a particular spot, in combination with other filtering options and the use of libraries. The second feature is the improvement of the functions of the student’s role, and the insertion of the role of the owners, that can add and edit their own property as they like. The houses will be displayed in detail through pictures and descriptions accompanied by all of their characteristics (furniture, etc.). By doing so, every student will have the opportunity to choose a place of his preference and then they will be able to contact the owner for a potential tenancy. This particular website consists of 3 levels of users, the administrator, the authorized user (owner or student) and the simple user-visitor. Each one of them has the ability to execute certain functions, which will be described, according to their permissions on the website. The main tool that was used for the development of the website was the Content Management System (CMS) Drupal, whereas the programming languages PHP, MySQL and HTML were also needed. By doing so, functions such as the navigation and the access of users can be done simultaneously through the Internet. However, the authorized user has higher permissions that allow him to execute functions such as entry and processing of information, whereas the administrator has even higher permissions compared to the authorized user and the visitor of the website. Taking everything above into account, a friendly user-interface application was developed, that meets all the requirements regarding usability and security. Big emphasis was given on the creation of a friendly user-interface that can be managed without requiring any special knowledge in informatics.
Το αντικείμενο της πτυχιακής είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας διαδραστικής πλατφόρμας αναζήτησης στέγης για τη βελτίωση του ιστότοπου του Τμήματος Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μία πρώτη υλοποίηση από το Τμήμα Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ύστερα από συνεννόηση συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια για την βελτίωση και την ανάπτυξη του. Η εφαρμογή αναζήτησης στέγης του Τμήματος Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν νέο τρόπο παροχής βοήθειας και υποστήριξης στους φοιτητές για την αναζήτηση διαμονής κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής. Η νέα αυτή υπηρεσία δημιουργήθηκε για τους φοιτητές, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να βρουν το σπίτι που τους ταιριάζει σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή και μάλιστα κοντά στον πανεπιστημιακό χώρο. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του κύκλου σπουδών της σχολής Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριος στόχος της πλατφόρμας είναι η υλοποίηση δύο καινούριων λειτουργιών που θα συμβάλλουν στην διευκόλυνση αναζήτησης της στέγης. Η πρώτη είναι η γεωγραφική αναζήτηση ακινήτων χρησιμοποιώντας το στοιχείο του χάρτη, με φίλτρα περιοχής και απόστασης από σημείο, σε συνδυασμό με άλλα κλασσικά φίλτρα και με χρήση βιβλιοθηκών. Η δεύτερη λειτουργία που δόθηκε ιδιαίτερη σημασία είναι η βελτίωση των λειτουργιών του ρόλου του φοιτητή και εισαγωγή του ρόλου του ιδιόκτητη που διαχειρίζεται τις καταχωρήσεις του, αλλά και διάδρασης μεταξύ τους για ένδειξη ενδιαφέροντος και βαθμολόγησης. Τα σπίτια θα προβάλλονται λεπτομερώς μέσα από φωτογραφίες και περιγραφές συνοδευόμενα από όλα τα χαρακτηριστικά τους (έπιπλα, κλπ.). Έτσι, κάθε φοιτητής του πανεπιστημίου θα μπορεί να διαλέγει το σπίτι της επιλογής του και στη συνέχεια να έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη για ενδεχόμενη ενοικίασή του. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος αποτελείται από 3 επίπεδα χρηστών, το διαχειριστή, τον εγγεγραμμένο χρήστη(ιδιοκτήτης ή φοιτητής) και τον απλό χρήστη-επισκέπτη. Ο καθένας από αυτούς είναι σε θέση να εκτελέσει συγκεκριμένες λειτουργίες, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω, σύμφωνα με τα δικαιώματά του. Για την ανάπτυξη του ιστότοπου χρησιμοποιήθηκε κυρίως το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) Drupal,ενώ χρειάστηκαν και οι γλώσσες προγραμματισμού PHP, MySQL και HTML. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η πλοήγηση, η πρόσβαση καθώς και άλλες ενέργειες πολλών χρηστών ταυτόχρονα μέσω του Διαδικτύου. Ωστόσο, ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει περισσότερα δικαιώματα, όπως η καταχώρηση και η επεξεργασία δεδομένων, ενώ ο διαχειριστής έχει απεριόριστα δικαιώματα σε σχέση με τον εγγεγραμμένο χρήστη και τον επισκέπτη του ιστότοπου. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αναπτύχθηκε μια φιλική προς το χρήστη εφαρμογή, που πληροί όλες τις προϋποθέσεις ευχρηστίας και ασφάλειας. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος διαχείρισης το οποίο μπορεί να χειριστεί χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Drupal
Interactive accommodation finding platform
Τμήμα Σπουδών
Διαδραστική πλατφόρμα αναζήτησης στέγης
Department of Studies

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-08T09:52:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.