Αξιολόγηση οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους της εφαρμογής γεωργίας μειωμένων εισροών σε αγροτεμάχια της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αξιολόγηση οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους της εφαρμογής γεωργίας μειωμένων εισροών σε αγροτεμάχια της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας

Θεοδώρου, Ελευθέριος Δημητρίου

The main goal of the Directives 2000/60/EU and 2006/118/EU, regarding groundwater, is the integrated management of groundwater and the control and prevention of the pollution of aquifers, as well as the assessment of the chemical status of groundwater. The Directive 2000/60/EU also defines that there must be an assessment of the methodologies according to the principal “the pollutant pays”. This master dissertation thesis “Assessment of the economic and environmental cost of the application of precision agriculture in plots of central and eastern Macedonia” aims to study the precision agriculture practices and the probe of the economic and environmental benefits that can be obtained by the society and the farmers, compared with the conventional farming practices that are being used. A literature review has been conducted about similar studies that took place in several countries and that provide data regarding the use of precision agriculture technologies, about specific use and the economic and environmental benefits acquired. The current situation of the Regions of Central Macedonia and Eastern Macedonia and Thrace is also stated. The crops, the production and the ecologically sensitive areas that are part of the “Natura 2000” network, as well as the SWOT analysis of each Region, are also stated. At the end, the conclusions derived from the results of all studies and the case study are reported.
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ και η οδηγία 2006/118/ΕΚ έχουν ως κυρίαρχο στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων και τον έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων, αλλά και την επίτευξη της καλής χημικής κατάστασής τους. Επίσης η οδηγία 2000/60/ΕΚ ορίζει πως θα πρέπει να πραγματοποιείται αποτίμηση των πρακτικών σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο «Αξιολόγηση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους της εφαρμογής γεωργίας μειωμένων εισροών σε αγροτεμάχια της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας» έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών και τη διερεύνηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών που μπορούν να αποκομίσουν η κοινωνία αλλά και οι αγρότες, σε σχέση με τις συμβατικές πρακτικές γεωργίας που χρησιμοποιούνται. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση αντίστοιχων μελετών που έγιναν σε διάφορες χώρες και από τις οποίες αντλούνται στοιχεία σχετικά με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών γεωργίας μειωμένων εισροών, για τις συγκεκριμένες χρήσεις και τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν. Επίσης, αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Γίνεται αναφορά στις εκτάσεις και την παραγωγή των καλλιεργειών σε κάθε περιφέρεια, αλλά και στις ευαίσθητες οικολογικά περιοχές που υπάρχουν. Επίσης παρουσιάζεται και η ανάλυση SWOT που δείχνει τις ευκαιρίες και τις απειλές σε κάθε περιφέρεια. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα όλων των ερευνών και μεθοδολογιών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Περιβαλλοντικό κόστος
Γεωργία Μειωμένων Εισροών
Οικονομικό κόστος
Environmental cost
Reduced Input Agriculture
Economic cost

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-09T09:18:33Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)