Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός για τον πολιτισμό: Χώροι και δράσεις πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός για τον πολιτισμό: Χώροι και δράσεις πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη

Σπυριδοπούλου, Αλεξάνδρα Γ.

Τhe scope and the importance of culture have expanded resulting important for the development of the individual and society. Culture, it includes a number of elements related to the tangible and intangible cultural heritage, modern cultural sites, cultural activities and creativity. It is related to the spatial planning and integrates as a key direction in the strategic plans of European cities. This thesis attempts to approach the issue of strategic planning for culture in the urban and peri-urban area of Thessaloniki, which coincides the Metropolitan Spatial Unity of Thessaloniki defined on the new Master Plan of Thessaloniki (2014). The main objective of the study is to investigate the importance of culture as an object of urban planning, and then propose a strategic plan for the cultural spaces and activities, in the study area. In this context, an overview of the bibliography on the concepts related to culture (cultural heritage, creativity, cultural planning) is made, as well as s detection about the place culture occupies in the territorial policies of international and national organizations and authorities (UNESCO, EU and Ministry of Culture). Then an investigation of culture’s position in the strategic planning of cities (Toronto, Barcelona, London, Stockholm, Paris) is made and the cultural strategies are presented. Then there is a methodology approach of culture’s specific issues. Thereafter follows the diagnosis in the case study, based on the spatial organization criteria (qualitative and quantitative characteristics, location and spatial distribution, land use, accessibility). Then, an evaluation of the existing design for culture in the study area is made and the critical issues are identified. Finally, using the results of the diagnosis and the evaluation of the case study, the proposal for the spatial organization of cultural spaces and activities is made followed by conclusions.
Η σημασία και το πεδίο εφαρμογής του πολιτισμού επεκτείνονται συνεχώς, καθιστώντας τον σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του ατόμου και της κοινωνίας. Ο πολιτισμός, περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τους σύγχρονους χώρους πολιτισμού, τις δραστηριότητες για τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα κ.ά. Σχετίζεται με το χωρικό σχεδιασμό και ενσωματώνεται ως μία από τις βασικές κατευθύνσεις αυτού στα στρατηγικά σχέδια των πόλεων. Η παρούσα διπλωματική εργασία, επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού για τον πολιτισμό στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης (ΠΖΘ), όπως ορίζεται στο σχέδιο νόμου του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (2014). Στόχος της εργασίας είναι αρχικά η διερεύνηση της σημασίας του πολιτισμού ως αντικείμενο του χωρικού σχεδιασμού και έπειτα η πρόταση ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τους χώρους και τις δραστηριότητες του πολιτισμού, στην περιοχή μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται συνολική επισκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από τις έννοιες που σχετίζονται με τον πολιτισμό (πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργικότητα, πολιτιστικός σχεδιασμός) και εντοπίζεται η θέση που καταλαμβάνει στις χωρικές πολιτικές διεθνών και εθνικών οργανισμών και αρχών (UNESCO, ΕΕ και Υπουργείο Πολιτισμού). Διερευνάται η θέση του πολιτισμού στο στρατηγικό σχεδιασμό των πόλεων και παρουσιάζονται συνολικά οι δράσεις που περιλαμβάνουν στρατηγικά σχέδια πόλεων για τον τομέα αυτό. Προσεγγίζονται στη μεθοδολογία τα γενικά και ειδικά θέματα που περιλαμβάνει ο πολιτισμός. Ακολουθεί η ανάλυση για την περίπτωση εφαρμογής, με βάση τα κριτήρια χωρικής οργάνωσης (βασικά χαρακτηριστικά, θέση και χωρική κατανομή, χρήσεις γης και ευρύτερη περιοχή, προσβασιμότητα), αξιολογείται ο υπάρχων σχεδιασμός για τον πολιτισμό και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα. Τέλος, αξιοποιώντας τα πορίσματα από την ανάλυση και αξιολόγηση της περίπτωσης εφαρμογής, διατυπώνεται η πρόταση για την χωρική οργάνωση των χώρων και δραστηριοτήτων του πολιτισμού καταλήγοντας σε συμπεράσματα από το σύνολο της εργασίας.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

spatial planning
άυλος πολιτισμός
δημιουργικότητα
χωρικός σχεδιασμός
στρατηγικός σχεδιασμός
υλικός πολιτισμός
material culture
creativity
πολιτιστική κληρονομιά
cultural heritage
intangible culture
strategic planning

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-09T09:54:54Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.