Εντοπισμός των σημείων υπερσυγκέντρωσης του πεζού πλήθους στο Δήμο Θεσσαλονίκης: Μία χαρτογραφική οπτικοποίηση συγκεντρώσεων και συναισθημάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εντοπισμός των σημείων υπερσυγκέντρωσης του πεζού πλήθους στο Δήμο Θεσσαλονίκης: Μία χαρτογραφική οπτικοποίηση συγκεντρώσεων και συναισθημάτων

Τσακαλακίδου, Ιωάννα
Παπακωνσταντή, Ευανθία

The following thesis aims for further incorporation of the pedestrian overcrowding phenomenon into the urban planning principles. This will be accomplished by analyzing the phenomenon and applying a case study in the Municipality of Thessaloniki. Thus, the first step consists of a bibliographical overview that contains theories concerning the matters of: crowds, pedestrian crowding and overcrowding, emotions and their association with urban space and overcrowding, as well as spatial planning pedestrian standards. After the analysis of the city’s characteristics the study focuses, through the spatial application, on finding the city’s overcrowded spots, as well as the prevailing emotions. In order to achieve that a website was set including questionnaires, necessary to acquire the expected information. These questionnaires which were shared online, included two parts. The first part obtained the required information about each spot and the second part consisted of an embedded interactive map that provided the research with the coordinates of each answer. The total amount answers were 311 and the data gathered from the questionnaires were imported in ArcMap for further spatial analysis. The results highlighted 6 spots in the study area that face overcrowding problems. These spots after further analysis were categorized depending οn each functional use in “bus stops” and “pedestrian crossing- junctions”. Moreover it was concluded that in a pedestrian overcrowding, the prevailing emotions are negative. Based on the above, the thesis proposes spatial interventions as solutions for the overcrowded spots in the Municipality of Thessaloniki.
Η παρούσα εργασία επιδιώκει την περεταίρω ενασχόληση του αστικού σχεδιασμού με την έννοια των υπερσυγκεντρώσεων μέσω της μελέτης και πρακτικής εφαρμογής του φαινομένου στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι, αρχικά πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική επισκόπηση η οποία περιλαμβάνει θεωρίες αναφορικά με το πλήθος, τις συγκεντρώσεις- υπερσυγκεντρώσεις και την έννοια του πεζού, τα συναισθήματα και το πως αυτά συνδέονται με το χώρο και το φαινόμενο των συγκεντρώσεων καθώς και χωρικά πρότυπα σχεδιασμού που αφορούν την πεζή μετακίνηση. Στη συνέχεια, αφού αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, με την χωρική εφαρμογή έγινε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα σημεία του δήμου που εμφανίζουν το πρόβλημα της υπερσυγκέντρωσης, καθώς και τα συναισθήματα που κυριαρχούν στα σημεία αυτά. Για να επιτευχθεί αυτό δημιουργήθηκε ένας ιστότοπος στον οποίο περιλαμβάνονταν τα απαραίτητα ερωτηματολόγια. Αυτά διαμοιράστηκαν ηλεκτρονικά και είχαν τη δυνατότητα μέσω ενός ενσωματωμένου χάρτη να αντλούν, εκτός των δεδομένων σχετικά με το εκάστοτε σημείο που δήλωνε ο χρήστης και τις συντεταγμένες του σημείου αυτού. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν 311 και τα δεδομένα των ερωτηματολογίων εισήχθησαν στο ArcMap για την περεταίρω χωρική ανάλυση τους. Η χωρική μελέτη των μεγάλων συγκεντρώσεων πεζού πλήθους στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανέδειξε 6 σημεία που εμφανίζουν το πρόβλημα των υπερσυγκεντρώσεων, τα οποία ανάλογα με τη λειτουργία που εξυπηρετούν χωρίζονται σε “στάσεις” και “διασταυρώσεις- διαβάσεις”. Συνδέοντας το φαινόμενο των υπερσυγκεντρώσεων με τα συναισθήματα διαπιστώθηκε ότι μέσα σε μία υπερσυγκέντρωση κυριαρχούν αρνητικά συναισθήματα. Βασισμένη στις παραπάνω διαπιστώσεις, η μελέτη αναπτύσσει προτάσεις με τη μορφή αστικών παρεμβάσεων, για την επίλυση του ζητήματος των πεζών υπερσυγκεντρώσεων στα προβληματικά σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

πλήθος
emotions
πεζοί
χαρτογραφία
crowd
pedestrians
συναισθήματα
υπερσυκγεντρώσεις
cartography
overcrowding

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-09T10:08:12Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.