Επίδραση νανοσωματιδίων πυριτίας και αλουμίνας σε συστήματα δομικών κονιών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επίδραση νανοσωματιδίων πυριτίας και αλουμίνας σε συστήματα δομικών κονιών.

Τσαρδάκα, Ειρήνη Χρυσάνθη Στυλιανού

Τα ενυδατωμένα συστήματα δομικών κονιών, όπως ασβέστης- ποζολάνη και ασβέστης- μετακαολίνης, που διερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδιότητες και αξιοποιούνται με την εφαρμογή σε αποκαταστάσεις τοιχοποιίας και σε υλικά συγκεκριμένων εφαρμογών. Οι ιδιότητές τους μεταβάλλονται με την εισαγωγή νανοσωματιδίων, καθώς τα τελευταία επιδρούν στις ιδιότητες της μικροδομής με ορατά αποτελέσματα στη μακροδομή. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η επίδραση νανο-πυριτίας και νανο-αλουμίνας σε διαφορετικά υποστρώματα δομικών κονιών, σε ασβέστη, ασβέστη- ποζολάνη, ασβέστη- μετακαολίνη, για την σύγκριση της επίδρασης των νανοσωματιδίων σε αυτά. Τα νανοσωματίδια ενσωματώθηκαν ως πρόσμικτα. Τα δοκίμια συντηρήθηκαν σε κατάλληλες συνθήκες και σε ηλικίες 28 και 90 ημερών μετρήθηκαν σε αυτά οι μηχανικές (αντοχή σε κάμψη και θλίψη) και φυσικές ιδιότητες (πορώδες, υδατοαπορροφητικότητα, μεταβολή όγκου). Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της ορυκτολογικής σύστασης με XRD, μετρήθηκε η πρόοδος ενανθράκωσης των δοκιμίων με DTA-TG και παρατηρήθηκε η μικροδομή με SEM-EDS. Τα αποτελέσματα της μεταβολής των ιδιοτήτων έδειξαν μια προτίμηση μεταξύ κονίας και νανοσωματιδίου, με βάση τον τρόπο δράσης του εκάστοτε νανοσωματιδίου. Η νανο-πυριτία βελτίωσε τις ιδιότητες του συστήματος ασβέστη-ποζολάνης σε μεγαλύτερο βαθμό από την νανο-αλουμίνα. Αντίστοιχα, η νανο-αλουμίνα έδρασε ευνοϊκότερα από την νανο-πυριτία στα συστήματα ασβέστη- μετακαολίνη. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επίδρασης σε κάθε σύστημα ομαδοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν.
Hydrated systems of building materials (pastes), such as lime- pozzolan and lime- metakaolin have been investigated in this work. The properties of these systems are well-known and they have been studied and utilized in applications to restoration and masonry and in materials of specific properties. The properties vary when nanoparticles are introduced, since the latter affect the characteristics of microstructure with visible results to macrostructure. In this work we studied the effect of nano silica (nS) and nano alumina (nAl) in different lime-based materials, which are systems of lime, lime- pozolan and lime- metakaolin, to compare the effect of the nanoparticles therein. Nanoparticles were introduced as admixtures. The specimens were maintained under appropriate conditions and the mechanical (bending strength and compressive strength ) and physical properties (porosity , water absorption, volume change) were measured at ages 28 and 90 days. Additionally, the determination of the mineralogical composition was performed with X-ray diffraction analysis (XRD), the evaluation of carbonation was measured was measured with Thermogravometric- Differential Thermal Analysis (DTA-TG) and the microstructure was observed with Scanning Electron Microscopy (SEM). The results of the effect of nanoparticles in properties of pastes showed a preference between material and nanoparticles, based on the mode of action of each nanoparticle. Nano-silica improved the properties of the lime-pozzolan system to a greater extent than the nano-alumina. Accordingly, the nano-alumina acted more effective than nano-silica in lime- metakaolin systems. Advantages and drawbacks were displayed and evaluated.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ενυδατωμένες κονίες
Binder
Νανοαλουμίνα
Νανοπυριτία
Nanoalumina
Nanosilica

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-09T10:11:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διεργασίες και τεχνολογία προηγμένων υλικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.