Σχεδιασμός του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα

Δασκαλάκη, Μαρία

The aim of this study is to understand the meaning of alternative tourism, the institutional framework and the theories associated with it. The ultimate purpose is to investigate all the factors that are creating a successful alternative tourism project. To achieve this goal first we examine the definition of tourism and alternative tourism, its forms, its historical development, the characteristics of the tourism sector in Greece etc. Then the study deals with the concept of tourism development by examining its types, the principles that need to be followed by a sustainable tourism development project and the tourist destination development models. Also collects various methodologies of tourism planning which in the end made up to a comprehensive methodology. Furthermore the study gathers all the institutional framework for the development of alternative tourism in Greece, necessary for creating any tourism planning. Finally the study examines two successful examples of alternative tourism and abstracts strategies for planning.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση της έννοιας του εναλλακτικού τουρισμού, του θεσμικού πλαισίου και των θεωριών που σχετίζονται με αυτόν. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση όλων των παραγόντων που συνιστούν τη δημιουργία ενός πετυχημένου σχεδίου εναλλακτικού τουρισμού σε έναν τόπο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εξετάζουμε αρχικά τον ορισμό του τουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού, τις μορφές του, την εξέλιξη του στη ιστορία, τα χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα κ.τ.λ. Έπειτα η εργασία ασχολείται με την έννοια της τουριστικής ανάπτυξης εξετάζοντας τους τύπους τουριστικής ανάπτυξης, τις αρχές που οφείλει να ακολουθεί η αειφορική τουριστική ανάπτυξη και ποια είναι τα μοντέλα ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών. Επίσης συλλέγει διάφορες μεθοδολογίες για τουριστικό σχεδιασμό τις οποίες στο τέλος συνθέτει σε μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία. Στη συνέχεια συγκεντρώνει το σύνολο των πλαισίων σχεδιασμού μέσα στο οποίο είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται ο τουριστικός σχεδιασμός στην Ελλάδα. Τέλος εξετάζονται δύο πετυχημένα παραδείγματα ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού όπου αντλούμε χρήσιμες στρατηγικές.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

εναλλακτικός τουρισμός
alternative tourism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-09T11:31:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.