Η Ποιότητα Ζωής στα βαρήκοα-κωφά άτομα μετά την κοχλιακή εμφύτευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Ποιότητα Ζωής στα βαρήκοα-κωφά άτομα μετά την κοχλιακή εμφύτευση

Αηδονά, Σοφία Γ.

H κοχλιακή εμφύτευση αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια ενδεδειγμένη θεραπευτική παρέμβαση για τους ασθενείς με πολύ μεγάλου βαθμού νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα ή κώφωση. Το κοχλιακό εμφύτευμα αντιπροσωπεύει το ηλεκτρονικό ισοδύναμο του κοχλία, είναι δηλαδή ένα τεχνητό αισθητήριο όργανο που παρακάμπτει το σύστημα της ακοής και ερεθίζει κατευθείαν τις απολήξεις του ακουστικού νεύρου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της Ποιότητας Ζωής των ασθενών μετά την κοχλιακή εμφύτευση και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες αντικειμενικές και μετρήσιμες δοκιμασίες, όπως η τονική ακοομετρία, η ομιλητική ακοομετρία και η δοκιμασία ακουστικής επίδοσης Categories of Auditory Performance (C.A.P.). Για την διεξαγωγή της μελέτης εξετάστηκαν 123 τυχαιοποιημένοι ασθενείς (57 άνδρες και 66 γυναίκες), ενήλικες και παιδιά, ηλικίας από 6 ετών μέχρι και 82 ετών, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε κοχλιακή εμφύτευση τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία εξέτασης, στο Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Α’ Πανεπιστημιακής Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και στη Β’ Ω.Ρ.Λ. Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκαν προεγχειρητικά τα ψυχομετρικά ερωτηματολόγια επικοινωνίας «Sanders» και οι δοκιμασίες C.A.P., τα οποία συμπληρώθηκαν από τους ίδιους ή τους γονείς τους, εφόσον επρόκειτο για παιδιά. Μετεγχειρητικά οι ασθενείς υποβλήθηκαν στη δοκιμασία της τονικής ακοομετρίας ελεύθερου πεδίου προκειμένου να εντοπιστεί ο ουδός ακοής σε dBHL στις 4 βασικές συχνότητες (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz και 4000 Hz ) και στα 6000Hz και στις δοκιμασίες αναγνώρισης λέξεων και προτάσεων. Επίσης, χορηγήθηκαν τα ψυχομετρικά ερωτηματολόγια επικοινωνίας «Sanders» και οι δοκιμασίες C.A.P. που είχαν χορηγηθεί προεγχειρητικά, καθώς και η δοκιμασία Glasgow Benefit Inventory (G.B.I.). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν σημαντική βελτίωση στην τονική και στην ομιλητική ακοομετρία, στην ακουστική επίδοση αλλά και σε όλους τους δείκτες αξιολόγησης της Ποιότητας Ζωής για το σύνολο των ασθενών. Συμπέρασμα: Η Ποιότητα Ζωής των ασθενών βελτιώθηκε σημαντικά μετά την κοχλιακή εμφύτευση, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
For many years, cochlear implantation has been a well-estabished therapeutic approach for patients with severe to profound sensorineural hearing loss. Cochlear implants are electronic devices that work as an artificial ear, surpassing the ear and stimulating directly the acoustic nerve. The aim of the present study was to examine the impact of cochlear implantation on Quality of Life in patients, and compare and correlate the above results to pure tone audiometry scores, speech recognition scores, and acoustic performance scores. 123 patients (57 men and 66 women), adults and children, from 6 to 82 years old, who were implanted in the 1st Academic ENT Department, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA Hospital, and 2nd Academic ENT Department, University of Athens, Attikon Hospital, participated in this study. All patients used their implant for a minimum of 2 years. All patients were evaluated by the Profile Questionnaire for Rating Communicative Performance «Sanders» and the Categories of Auditory Performance (C.A.P.) before cochlear implantation. Pure tone audiometry scores, speech recognitions scores (sentences and words) and acoustic performance scores were obtained for all patients after cochlear implantation. In addition, all patients were administered the Profile Questionnaire for Rating Communicative Performance «Sanders», the Categories of Auditory Performance (C.A.P.) and the Glasgow Benefit Inventory (G.B.I.) after cochlear implantation. The parents of the children evaluated the Quality of Life and the Auditory Performance of their children before and after cochlear implantation. The results showed significant improvements in pure tone audiometry scores, in speech recognition scores, in acoustic performance scores, and in Quality of Life scores as well. Conclusion: Quality of Life of the patients was improved, after cochlear implantation, regardless of their individual characteristics.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Cochlear implants
Βαρήκοα άτομα
Deafness
Ποιότητα Ζωής
Κοχλιακό εμφύτευμα
Quality of life
Hearing loss
Κοχλιακά εμφυτεύματα
Ποιότητα ζωής
Hearing impaired
Βαρηκοΐα
Quality of Life
Cochlear implant
Κώφωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-09T12:00:13Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.