Επίδραση μη συντηρητικών δυνάμεων (τύπου Yarkovsky) στη δυναμική εξέλιξη οικογενειών αστεροειδών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επίδραση μη συντηρητικών δυνάμεων (τύπου Yarkovsky) στη δυναμική εξέλιξη οικογενειών αστεροειδών.

Μυρίσας-Μαγκούνης, Αθανάσιος Αντωνίου

Στην παρούσα εργασία μελετούμε την επίδραση του φαινουμένου Yarkovsky στη δυναμική εξέλιξη των αστεροειδών της Κύριας Ζώνης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εργασίας, αναφέρουμε ορισμένα βασικά στοιχεία της Ουράνιας Μηχανικής προκειμένου να κατανοήσουμε το ρόλο των συντονισμών μέσης κίνησης στο Ηλιακό Σύστημα και συγκεκριμένα στην περιοχή της κύριας ζώνης. Κατόπιν, περιγράφουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των οικογενειών αστεροειδών και αναφερόμαστε εκτενώς στους τρόπους αναγνώρισής τους. Τέλος, αναφερόμαστε στο φαινόμενο Yarkovsky και πώς αυτό επιδρά στη δυναμική των μελών μιας οικογένειας. Στο δεύτερο μέρος αναλύουμε διεξοδικά πώς εργαστήκαμε. Αρχικά, περιγράφουμε τη δημιουργία των μελών των οικογενειών και τους αποδίδουμε φυσικές ιδιότητες (διαμέτρους). Κατόπιν, ολοκληρώνουμε αριθμητικά τις εξισώσεις των τροχιών τους με τον αλγόριθμο SWIFT και σχολιάζουμε τα αποτελέσματα. Αυτά αφορούν στις μεταβολές των στοιχείων της τροχιάς καθώς και στους χρόνους παγίδευσης των αστεροειδών στις περιοχές των συντονισμών μέσης κίνησης.
In this current thesis we study the effects of the Yarkovsky drift in the dynamical evolution of the main belt asteroids. Specifically, in Part 1, we report some basics of Celestial Mechanics in order to understand the part of mean motion resonances in the Solar System and specifically in the Main Belt. Afterwards, we describe the basic characteristics of asteroid families and the ways to recognize them as well. Finally, we mention the Yarkovsky effect and how it affects the dynamical behaviour of the members of a family. In Part 2, we analyse how we worked. Firstly, we describe the creation of the members of the families and we give them physical properties (diameters). Afterwards, we numerically integrate the equations of motion using SWIFT package and we discuss the results. These are related to the variations of orbital elements and the trapping times of the asteroids inside resonances.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

asteroid family
mean motion resonances
συντονισμοί μέσης κίνησης
φαινόμενο Yarkovsky
οικογένεια αστεροειδών
Yarkovsky effect

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-09T13:18:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.