Η κληρονομική διαδοχή των μοναχών στην Εκκλησία της Ελλάδος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η κληρονομική διαδοχή των μοναχών στην Εκκλησία της Ελλάδος

Βουλβουκέλη, Ιωάννα-Μαρία Αθανασία

The aim of this thesis is one of the most complex issues of matter of ecclesiastical law, the law of succession of Orthodox monks in the Greek territory and in particular the succession of monks of the Church of Greece. Thus, in the present work is performed a systematic analysis and interpretation of the provisions regulating the succession of monks of the Church of Greece in conjunction with the existing civil law provisions. The law of succession is the part of the civil law regulates relations brought about the person’s death all the rights and obligations had during his life. Therefore, the application of inheritance law for the regulation of property relations of a person assumes his death. The inheritance law of the monks, however, regulates the transfer of property relations of a person not only at the time of his physical death, but also when acquiring monastic capacity. Therefore, once the monk gained a solitary status through the ceremony of tonsure occurs for the first time the issue of succession. For this reason, laws that regulate the succession of monks encompass provisions for the fate of property belonging to the monk before he received the tonsure and for that acquires as it has already gained a solitary status. The provisions governing the succession of monks are not only included in a statute. The basic legislation governing the succession of monks in most of Greek territory is the Law About General Ecclesiastical Fund And Monastery Administration, issued in 1909 and remain in force until today under Article 99 of the Introductory Law to the Civil Code. In the first part of this paper is a brief reference to the structure of the Orthodox Church in general and the ways via which the acquisition and loss of membership in the Church of Greece. Furthermore, in the light of the existing discrimination of members of the Church of Greece, is emphasized the historical formation of monasticism, the conditions and the procedure for acquisition of the monastic capacity in accordance with the requirements of applicable law and on issues related to the removal of the monk from the monastery. In the second part are analyzed the legal consequences of solitary status according to their distinction in personal and property. Property consequences are examined based on the case of property acquired before or after the ceremony of tonsure of the monk or after his natural death. Further, reference is made to the fate of the property in case of transfer of the monks and to the fiscal treatment of succession to property.
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα της ύλης του εκκλησιαστικού δικαίου, το κληρονομικό δίκαιο των ορθόδοξων μοναχών στην ελληνική επικράτεια και συγκεκριμένα η κληρονομική διαδοχή των μοναχών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιείται ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων που ρυθμίζουν την κληρονομική διαδοχή των μοναχών της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του ισχύοντος αστικού δικαίου. Το κληρονομικό δίκαιο αποτελεί το τμήμα εκείνο του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις που επιφέρει ο θάνατος του ανθρώπου στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που είχε όσο ζούσε. Συνεπώς, η εφαρμογή των διατάξεων του κληρονομικού δικαίου για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων ενός ανθρώπου προϋποθέτει το θάνατό του. Το κληρονομικό δίκαιο των μοναχών, εντούτοις, ρυθμίζει τη μεταβίβαση των περιουσιακών σχέσεων ενός προσώπου όχι μόνο κατά τη στιγμή του φυσικού θανάτου του, αλλά και κατά τη στιγμή που αποκτά τη μοναχική ιδιότητα. Επομένως, μόλις ο μοναχός αποκτήσει τη μοναχική ιδιότητα μέσω της τελετής της κουράς προκύπτει για πρώτη φορά το ζήτημα της κληρονομικής διαδοχής. Για το λόγο αυτό, τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν την κληρονομική διαδοχή των μοναχών εμπερικλείουν διατάξεις για την τύχη της περιουσίας που ανήκει στο μοναχό πριν αυτός λάβει την κουρά αλλά και για αυτή που αποκτά καθώς έχει ήδη αποκτήσει τη μοναχική ιδιότητα. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν την κληρονομική διαδοχή των μοναχών δεν περιλαμβάνονται μόνο σε ένα νομοθέτημα. Το βασικό νομοθέτημα που διέπει την κληρονομική διαδοχή των μοναχών στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας είναι ο ΓΥΙΔ,΄ ο οποίος εκδόθηκε το 1909 και διατηρείται σε ισχύ μέχρι και σήμερα δυνάμει του άρθρου 99 Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα. Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται μία συνοπτική αναφορά στη διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας γενικά αλλά και στους τρόπους μέσω των οποίων πραγματοποιείται η κτήση και η απώλεια της ιδιότητας του μέλους της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακόμη, με γνώμονα τις υφιστάμενες διακρίσεις των μελών της Εκκλησίας της Ελλάδος, δίνεται έμφαση στην ιστορική διαμόρφωση του μοναχισμού, στις προϋποθέσεις και στη διαδικασία κτήσεως της μοναχικής ιδιότητας σύμφωνα με τις επιταγές του ισχύοντος δικαίου αλλά και σε ζητήματα που σχετίζονται με την απομάκρυνση του μοναχού από τη μονή. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύονται οι νομικές συνέπειες της μοναχικής ιδιότητας σύμφωνα με τη διάκρισή τους σε προσωπικές και περιουσιακές. Οι περιουσιακές συνέπειες εξετάζονται με γνώμονα το εάν πρόκειται για περιουσία που αποκτήθηκε πριν ή μετά από την κουρά του μοναχού ή μετά από το φυσικό θάνατο του τελευταίου. Περαιτέρω, γίνεται μνεία στην τύχη της περιουσίας σε περίπτωση μετάθεσης των μοναχών καθώς και στη φορολογική μεταχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Succession
Εκκλησία της Ελλάδος
Church of Greece
Monks
Κληρονομική διαδοχή
Μοναχοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-09T13:23:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.