Συγκριτική θεώρηση των μηχανισμών, των τεχνικών και του περιεχομένου τους στην κατασκευή της εθνικής ταυτότητας ανάμεσα σε εφηβική και ενήλικη λογοτεχνία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συγκριτική θεώρηση των μηχανισμών, των τεχνικών και του περιεχομένου τους στην κατασκευή της εθνικής ταυτότητας ανάμεσα σε εφηβική και ενήλικη λογοτεχνία

Αρμένη, Ζωή Στέφανου

The aim of the present thesis was a comparative study on the construction of national identity between teenage literature and literature for adults. At first we examined basic terminology which was necessary in order to analyze the chosen literary texts (such as identity, national identity, etc.). Then we wrote down the characteristics of national identity, such as presented in six novels, three of which were written for adults and three of which were written for teens. Furthermore, we mentioned the mechanisms and the techniques that used by writers and we noticed some differences between them. We also analyzed the pictures of a stranger with the contribution of Imagologie and we tried to understand the influence of social sciences in literature. Another aim of this study was to examine the historical dimension of novels which mentions many historical events. Finally, we found that literature was written for teenagers affected from literature for adults, which existed before. However they have several differences in the content, techniques and mechanisms because literature for teenager has specific educational, psychological and social goals.
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η συγκριτική θεώρηση του τρόπου κατασκευής της εθνικής ταυτότητας ανάμεσα στην εφηβική και στην ενήλικη λογοτεχνία. Αρχικά εξετάσαμε την βασική ορολογία που ήταν απαραίτητη προκειμένου να προβούμε σε περαιτέρω ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων (όπως ταυτότητα, εθνική ταυτότητα, κ.α.). Στη συνέχεια καταγράψαμε τα χαρακτηριστικά της εθνικής ταυτότητας, έτσι όπως παρουσιάζονται μέσα σε έξι μυθιστορήματα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, τρία εκ των οποίων απευθύνονται σε ενήλικες και τρία εκ των οποίων έχουν γραφτεί για εφήβους. Ακόμη αναφερθήκαμε αναλυτικά στους μηχανισμούς και τις τεχνικές που χρησιμοποίησε κάθε συγγραφέας και παρατηρήσαμε ορισμένες διαφοροποιήσεις. Μας απασχόλησε η ανάλυση εικόνων που αφορούν τον ξένο, οι οποίες διερευνήθηκαν με τη βοήθεια της Εικονολογίας αλλά και η επιρροή των κοινωνικών επιστημών στη λογοτεχνία. Ασχοληθήκαμε επιπλέον με την ιστορική διάσταση των μυθιστορημάτων, στα περισσότερα από τα οποία υπήρχε πληθώρα ιστορικών γεγονότων. Τελικά διαπιστώσαμε ότι η λογοτεχνία για εφήβους επηρεάστηκε σημαντικά από την λογοτεχνία για ενήλικες, που προϋπήρξε χρονικά. Παρόλα αυτά παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόμενο, τις τεχνικές και τους μηχανισμούς των κειμένων, οι οποίες οφείλονται στην ιδιαιτερότητα της ηλικίας των αναγνωστών στους οποίους απευθύνονται.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λογοτεχνία για ενήλικες
Εφηβική λογοτεχνία
Literature for teenagers
Εθνική Ταυτότητα
National Identity
Adult literature

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-09T13:27:12Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.