Η συμβολή του mentoring στην οργανωσιακή συμπεριφορά επιχειρήσεων πρωτογενή τομέα: Μελέτη περίπτωσης Δυτικής Μακεδονίας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η συμβολή του mentoring στην οργανωσιακή συμπεριφορά επιχειρήσεων πρωτογενή τομέα: Μελέτη περίπτωσης Δυτικής Μακεδονίας.

Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνα Νικολάου

Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, έγινε μια προσπάθεια ποιοτικής και ποσοτικής μελέτης της συμβολής του mentoring στην οργανωσιακή συμπεριφορά των επιχειρήσεων πρωτογενή τομέα, εστιάζοντας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με τη χρήση της Δελφιδικής μεθόδου και με την συμμετοχή 20 ατόμων χωρισμένων σε 2 ομάδες των 10 ατόμων, (10 ειδικοί σε θέματα mentoring και 10 επιχειρήσεις), πραγματοποιήθηκαν 3 γύροι ερωτήσεων (με τη χρήση ερωτηματολογίων, αλλά και προσωπικών συνεντεύξεων) και παρουσιάστηκε ανάλυση SWOT, στην οποία έγιναν γνωστά τα δυνατά σημεία, τα αδύνατα, οι ευκαιρίες αλλά και οι απειλές του αναπτυξιακού αυτού μοντέλου. Το ‘mentoring’ αποδείχθηκε ότι διαθέτει δυνατά σημεία που υπερέχουν έναντι των αδύνατων, καθιστώντας το γερά θεμελιωμένο στο παρόν. Την ίδια στιγμή, παρουσιάζει υπεροχή ευκαιριών έναντι απειλών, καθιστώντας το πολλά υποσχόμενο για το μέλλον. Η παρούσα διατριβή καταλήγει με προτάσεις, τόσο από ειδικούς σε θέματα mentoring, όσο και από τις επιχειρήσεις, οργανωσιακών μέτρων για ορθότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα οραματίζεται την αφομοίωση ενός τέτοιου εξελισσόμενου αναπτυξιακού μοντέλου, στους επιχειρηματικούς κύκλους, αποδεικνύοντας εκ των προτέρων, πως ‘ήρθε για να μείνει’.
Through this research, there was made an effort to examine qualitative and quantitative, the contribution of mentoring in organizational behavior in primary business sector, focusing on the region of Western Macedonia. Using the Delphi method performed with the participation of 20 people who where separated into two groups of 10 persons each (10 experts in mentoring issues and 10 businesses), 3 rounds of questions using questionnaires and personal interviews as well, presented a SWOT analysis, throught which strengths, weaknesses, opportunities and threats of the development model. Mentoring, proved to feature strengths dominating its weaknesses, by rendering them as a steady base . At the same time, opportunities are presented having a clear ascendance versus threats, rendered promising for the future. The dissertation, concludes with suggestions that both experts in mentoring topics and businesses recommend, refer to organizational measures for better and more efficient implementation of the program. At the same time, there is a vision concerning the embed of such an evolving development model in business circles, proving in advance, that is ‘here in order to stay’.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Western Macedonia
Οrganizational Βehavior
Δυτική Μακεδονία
Μentoring
Καθοδήγηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-10T08:11:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)