Η δορυφορική τηλεπισκόπηση στην περιβαλλοντική παρακολούθηση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η δορυφορική τηλεπισκόπηση στην περιβαλλοντική παρακολούθηση

Τσιαβός, Ιωάννης Γεωργίου

Η διπλωματική εργασία "Η δορυφορική τηλεπισκόπηση στην περιβαλλοντική παρακολούθηση" παρουσιάζει τις αρχές της τηλεπισκόπισης και τη βασική τεχνολογία των αισθητήρων που την εξυπηρετούν, αναδεικνύει ιστορικές ή καινοτόμες αποστολές δορυφόρων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και σημειώνει την συνδρομή τους στην εκτίμηση των παγκόσμιων αλλαγών στο σύστημα της Γης. Τέλος αποτελεί ένα είδος ευρετηρίου για πηγές σύγχρονων δορυφορικών αποστολών διεθνών οργανισμών και τις βάσεις δεδομένων τους στο διαδίκτυο.
The dissertation titled “Satellite remote sensing in environmental observation” presents the basic principles of remote sensing and the basic technology of the corresponding sensors, designates historical or innovative satellite environmental observation missions and marks their contribution in the evaluation of global changes in Earth’s system. It also comprises a form of source index for international organizations’ modern satellite missions and their databases on the net.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δορυφορική
Τηλεπισκόπηση
Περιβάλλον
Satellite
Remote Sensing
Environment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-10T09:27:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)