Διαχείριση σε 10 ξενοδοχειακές μονάδες στη Β. Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαχείριση σε 10 ξενοδοχειακές μονάδες στη Β. Ελλάδα

Ποιμενίδου, Ελισάβετ Ιωάννη

The aim of this thesis is to investigate the management communication in hotels during economical crisis in Greek. Particular emphasis is given to hotels in Northern Greece as tourism is of vital importance for the development of our country. The capital control capital controls in the summer of 2015 chosen as a case study because it had serious consequences on the movement of capital, payments and transfers. Specifically they examined the how the hotel industry professionals (executives) experienced in the summer of 2015 that faced all three stages of the crisis: ex-ante, crisis, post-ante, who was the planning and strategy to address the crisis that followed whether the crisis and political instability affected the confidence of customers. Examined ten hotels in Northern Greece. We chose the qualitative research, using as a methodological tool interviewing and studying the results with the method of content analysis. The main conclusion is that the ten companies after the crisis Identify the importance of preparation before the crisis and particularly good practice. Crises occur because most company executives do not calculate what portends an attack before it happens (Kash and Darling, 1998). The same applies to the Greek reality. The results of our qualitative research confirm. The manager thought that no one could have predicted the capital control. Only 1 in 10 respondents said they had predicted the crisis (Les Lazaristes) while others mentioned the crisis as an unexpected event, which surprised them completely and therefore had no preventive mechanisms.
Η επίδραση της οικονομικής κρίσης της Ελλάδος (2008-2016) στον τουρισμό και συγκεκριμένα σε ξενοδοχειακές μονάδες της Βόρειας Ελλάδας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της περιοχής και τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας. Η παρούσα διπλωματική́ εργασία διερεύνησε τη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων σε 10 ξενοδοχειακές μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσεως (2008-2016). Ο έλεγχος κεφαλαίων capital controls το καλοκαίρι του 2015 επιλέγεται ως περίπτωση μελέτης καθώς είχε σοβαρές συνέπειες στη διακίνηση των κεφαλαίων, στις πληρωμές και στις μεταφορές προϊόντων. Ειδικότερα εξετάστηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης σε τρία στάδια: ex-ante, κρίση, post-ante. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με συνεντεύξεις διευθυντικών στελεχών των μονάδων με έμφαση στον σχεδιασμό και τις στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης που ακολούθησαν και κατά πόσο η κρίση και η πολιτική αστάθεια επηρέασε την εμπιστοσύνη των πελατών. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου από όπου προέκυψε ότι και οι δέκα εταιρείες μετά την περίοδο κρίσης εντοπίζουν το πόσο σημαντική είναι η προετοιμασία πριν την κρίση και κυρίως οι σωστές πρακτικές. Οι κρίσεις συμβαίνουν περισσότερο επειδή τα στελέχη των εταιρειών δεν υπολογίζουν όσα προμηνύει μία κρίση πριν συμβεί (Kash and Darling, 1998). Οι διευθυντές θεωρούν ότι κανένας δε μπορούσε να προβλέψει τον κεφαλαιακό έλεγχο. Μόνο 1 στους 10 ερωτώμενους απάντησε ότι είχε προβλέψει την κρίση (Les Lazaristes) ενώ οι υπόλοιποι αξιολόγησαν την κρίση ως ένα απροσδόκητο γεγονός, που τους ξάφνιασε απόλυτα και ως εκ τούτου, δεν είχαν κανένα μηχανισμό πρόληψης. Τα αποτελέσματα αυτά συζητώνται με βάση σχετικές θεωρίες και παρουσιάζονται προτάσεις για μελλοντικές μελέτες και οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο ξενοδοχειακό κλάδο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Trust in clients, employees and partners
Communication guidelines
Crisis management
Εμπιστοσύνη σε πελάτες, προμηθευτές κι εργαζόμενους
Επικοινωνιακό πλάνο
Διαχείριση κρίσεων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-10T10:45:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.