Προγνωστικοί παράγοντες της μυοκαρδιακής ισχαιμίας και του βαθμούς της σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη χωρίς γνωστή στεφανιαία νόσο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Προγνωστικοί παράγοντες της μυοκαρδιακής ισχαιμίας και του βαθμούς της σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη χωρίς γνωστή στεφανιαία νόσο

Χατζητόλιος, Απόστολος
Κακαλέτσης, Ν.
Ψαρράκου, Άννα
Ηλιάδης, Φώτιος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

Introduction-Aim: Diabetes mellitus (DM) is a major risk factor of developing coronary artery disease (CAD). CAD in diabetics may present clinically with atypical or without symptoms which may delay its diagnosis. Thus, noninvasive cardiac screening of asymptomatic diabetic patients is a very important issue. This study assess the clinical and laboratory characteristics as prognostic factors of CAD and its degree (small – extended), detected by myocardial perfusion imaging (MPI) in in lower-risk diabetic patients with suspected CAD. Patients and Methods: Data were collected from 90 consecutive diabetic patients without known CAD who had undergone an adenosine stressing myocardial perfusion scintigraphy. These patients had non-cardiac chest pain or no symptoms, a normal resting electrocardiogram and no prior positive stress testing. The results of MPI (ischemia or not) and its degree (low – extended) were associated with the clinical and laboratory characteristics. Statistical analysis was performed with SPSS 21.0. Results: Normal MPI was found in 62 patients (68,9%), whereas in 28 diabetics (31,1%) was ab normal. Population’s characteristics were; 46.7% male gender, 56.7% DM type 2 (DMT2), 17(±9.9) years duration of diabetes, 7.1(±0.9)% HbA1c, 18.9% family history of CAD, 45.6% dyslipidemia, 48.9% hypertension, 13.3% peripheral arterial disease, 26.7% microvascular complications of diabetes, 28.9% smoking, 27.7(±4.1) Kg/m 2 BMI and 11.1% GFR<60ml/min/1.73m 2 . Patients with ischemia in MPI compared to those without, had higher proportion of male gender (64.3% vs 38.7%, p=0.024) and DMT2 (75% vs 48.4%, p=0.018). Furthermore, in male patients were 3.76 times more likely (OR: 3.755, CI: 1.129-12.494, p=0.031) to detect ischemia in MPI compared tο female. All patients with extensive ischemia (n=4) w ere male and had DMT2 but logistic analysis did not reveal any statistically significant predictor of ischemia’s degree. Conclusions: Detection of ischemia in MPI in diabetic patients without known CAD appear to be associated with male gender and DMT2. Indeed, in these patients, male gender appears to be a strong predictor of myocardial ischemia in MPI.
Περίληψη Εισαγωγή Σκοπός:O σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη της νόσου των στεφανιαίων αγγείων (ΝΣΑ), η οποία αρκετά συχνά και ιδιαίτερα στα άτομα με διαβήτη είναι ασυμπτωματική. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανίχνευση προγνωστικών παραγόντων ύπαρξης ΝΣΑ, αλλά και βαρύτητας μυοκαρδιακής ισχαιμίας σε ασθενείς με ΣΔ χωρίς γνωστή ΝΣΑ και χωρίς κλινικές και ηλεκτροκαρδιογραφικές εκδηλώσεις ΝΣΑ, με τη βοήθεια σπινθηρογραφήματος άρδευσης του μυοκαρδίου (ΣΑΜ). Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήσαμε 90 διαδοχικούς ασθενείς με ΣΔ χωρίς γνωστή ΝΣΑ και χωρίς κλινικές εκδηλώσεις ΝΣΑ (τυπική στηθάγχη ή ΗΚΓ/φικές διαταραχές) που είχαν υποβληθεί σε ΣΑΜ με SPECT τα τελευταία τέσσερα έτη (10/2007–9/2011), σύμφωνα με τις ενδείξεις της ADA και της SFC/ALFEDIAM. Όλοι οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο. Το πόρισμα του ΣΑΜ (ισχαιμία ή όχι) συσχετίσθηκε με τα κλινικά και εργαστήρια κά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια επαναλάβαμε τη συσχέτιση στους 28 ασθενείς με ισχαιμία, λαμβάνοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τον βαθμό ισχαιμίας (μικρή – εκτεταμένη). Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με SPSS 21.0. Αποτελέσματα: O πληθυσμός είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: άρρεν φύλο 46,7%, ΣΔ τύπου 2 (ΣΔτ2) 56,7%, διάρκεια ΣΔ 17±9,9 έτη, HbA1c 7,1±0,9%, οικογενειακό ιστορικό ΝΣΑ 18,9%, δυσλιπιδαιμία 45,6%, αρτηριακή υπέρταση 48,9%, περιφερική αρτηριακή νόσο 13,3%, μικροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ 26,7%, κάπνισμα 28,9%, δεί- κτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 27,7±4,1 Kg/m 2 και GFR<60ml/min/1,73m 2 11,1%. Συγκρίνοντας τους ασθενείς με ισχαιμία στο ΣΑΜ σε σχέση με αυτούς με φυσιολογικό ΣΑΜ, παρατηρήθηκε ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό ήταν άρρενες (64,3% vs 38,7%, p=0,024) και είχαν ΣΔτ2 (75% vs 48,4%, p=0,018). Επιπλέον, από την πολυπαραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι στους άρρενες ασθενείς, υπήρχε 3,76 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα (OR: 3,755, CI: 1,129-12,494, p=0,031) να ανιχνευθεί ισχαιμία με το ΣΑΜ σε σχέση με τις γυναίκες. Όλοι οι ασθενείς με εκτεταμένη ισχαιμία (Ν=4) ήταν άρρενες και είχαν ΣΔτ2. Από την πολυπαραγοντική ανάλυση δεν προέκυψε κάποιος στατιστικά σημαντικός προγνωστικός παράγοντας του βαθμού ισχαιμίας, όπως αυτή ανιχνεύεται με το ΣΑM. Συμπεράσματα: Η ανίχνευση ισχαιμίας με το ΣΑΜ σε διαβητικούς ασθενείς χωρίς γνωστή ΝΣΑ και χωρίς κλινικές και ηλεκτροκαρδιογραφικές εκδηλώσεις ΝΣΑ φαίνεται να σχετίζεται με το άρρεν φύλο και την ύπαρξη ΣΔτ2. Μάλιστα, το άρρεν φύλο φαίνεται ότι αποτελεί και ισχυρό ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα ανίχνευσης ισχαιμίας του μυοκαρδίου στο ΣΑΜ

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Σπινθηρογράφημα άρδευσης του μυοκαρδίου
Myocardial perfusion imaging
Prognosis
Στεφανιαία νόσος
Diabetes mellitus
Σακχαρώδης διαβήτης
Coronary artery disease
Προγνωστικοί παράγοντες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-10T10:52:56Z
2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.28 no.3 [2015] p.237-243
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)