Οι διηγήσεις για την γέννηση του Ιησού Χριστού στα Ευαγγέλια και η αποτύπωσή τους σε σύγχρονα ομιλητικά κείμενα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Οι διηγήσεις για την γέννηση του Ιησού Χριστού στα Ευαγγέλια και η αποτύπωσή τους σε σύγχρονα ομιλητικά κείμενα.

Ζαγγανάς, Κωνσταντίνος Παναγιώτη

The need for additional information on the birth and childhood of Jesus is early manifested and expressed in the books of the New Testament through Matthew’s and Luke’s Gospels. Certain passages from Matthew’s and Luke’s gospels have constituted historical evidence regarding Jesus’ life prior to His public action. The presence of the Magi, the census, Herode’s attitude, the circumcision of Jesus, the reactions of Virgin Mary, the teachers and the shepherds, are all short narratives, which not only prove the historical actuality of Jesus, but also show the view of the Evangelists. There are many similarities between the narratives of Matthew and Luke regarding Jesus’ birth. Certainly, the place of birth, the time period and the characters of the narrative are common. However, we are interested in mentioning two key points in the comparison of these two evangelical narratives: the first one is the fact that each Evangelist wishes to present his own personal testimony and viewpoint without laying emphasis on the historical truth as plain wording of a historic event, but rather on the truth of the unprecedented conception and birth of Jesus. The Evangelists have a common focus in their narratives: Jesus was a descendant of David and also the Son of God. This means that they agree in the fact that Jesus was the Davidic Messiah and that His birth as the Son of God was done through the Holy Spirit. Jesus’ conception and birth by the Holy Spirit as the Son of God (directly reported by Luke and indirectly cited by Matthew) is consistent with the beginning of Jesus’ mission in the early Chistian era. The faithful who believed in his Deity could not accept anything different in terms of His conception as well. In particular, in the narrations related to Jesus’ birth, there is a basic belief that Jesus was born by the Holy Spirit in a special way. According to this, these particular narrations constitute an indicator of the mode of development of the early Christian thought. Finally, Jesus is related to the royal family of David, especially by Luke, through a connection with Bethlehem as birthplace of King Jesus, as suggested by prophet Micah and Matthew. Jesus’ birth is theologically tinted and presented in advance as the beginning of the future Messianic King. The entire Gospel and the historic events of the history of salvation cited in the New Testament are summarized in the Gospel, i.e., in the joyful announcement of the incarnation of God, of the incarnation of Jesus. The theanthropic event is the one that is celebrated at Christmas, i.e., it is the birth of Jesus Christ as human. Therefore, Christian Orthodox Christmas constitutes a special event. Every ecclesiastical feast, especially Christmas, is a liturgical and eucharistic participation, communion and familiarization of humans with the sacramental and true fact of the incarnation of Jesus Christ, our Saviour. With regard to the incorporation of the narratives on Jesus’ birth and childhood into the speeches of the bishops, we have found out that they are impregnated with the tradition of the Church. The presence of the basic elements of the ecclesiastical tradition, i.e., the Holy Bible, the Church Fathers, hymnography, and religious tradition, is profound in the speeches. In the context of this study, we reviewed the speeches of the bishops, compared as to their content, upon who of them used passages on the birth and childhood of Jesus Matthew 1,18-23, 2,1-23 and Luke 2,1-7, 2,8-52 and we came to the result of this study that in nine bishops speeches to 1,2,3,4,5,7,10,11 and 14 are used the above passages and, therefore, the narratives of the birth of Jesus Christ are reflected in the Gospels. Moreover, in seven of these speeches, in the 6,8,9,12,13,15,16, these passages are not used, hence, they are not reflected.
H ανάγκη να υπάρξει επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τη γέννηση και την παιδική ηλικία του Ιησού, εκδηλώνεται νωρίς και εκφράζεται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης μέσα από τα Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Λουκά. Οι ευαγγελικές περικοπές του Ματθαίου και του Λουκά αποτέλεσαν ιστορικές μαρτυρίες για την ζωή του Ιησού πριν την δημόσια δράση του. Η παρουσία των μάγων, η απογραφή, η στάση του Ηρώδη, η περιτομή του Ιησού, η αντίδραση της Μαρίας, των διδασκάλων, των βοσκών είναι μικρές αφηγήσεις που όχι μόνο αποδεικνύουν την ιστορικότητα του Ιησού αλλά και εκθέτουν την αντίληψη των ευαγγελιστών. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες στις αφηγήσεις της γέννησης του Ιησού των ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά. Σαφώς ο τόπος γέννησης, η εποχή και τα δρώντα πρόσωπα της αφήγησης είναι κοινά. Ωστόσο, μας ενδιαφέρει να αναφέρουμε δύο βασικά σημεία στην σύγκριση των δύο ευαγγελικών αφηγήσεων: το πρώτο είναι ότι ο κάθε ευαγγελιστής θέλει να παρουσιάσει την δική του προσωπική μαρτυρία και οπτική χωρίς να δίνει έμφαση στην ιστορική αλήθεια ως κάθετη διατύπωση ενός ιστορικού γεγονότος αλλά στην ίδια την αλήθεια της μοναδικά ανεπανάληπτης σύλληψης και γέννησης του Ιησού. Οι Ευαγγελιστές στις αφηγήσεις τους έχουν έναν κοινό πυρήνα: Ο Ιησούς ήταν απόγονος του Δαυΐδ και Υιός του Θεού. Συμφωνούν, δηλαδή, στο ότι ο Ιησούς ήταν ο δαυϊδικός Μεσσίας κι ότι η γέννησή του ως Υιού Θεού έγινε μέσω του Αγίου Πνεύματος. Η σύλληψη και η γέννηση του Ιησού από το Άγιο Πνεύμα ως Υιού του Θεού (άμεσα στο Λουκά και έμμεσα στο Ματθαίο) συνάδει με την έναρξη της αποστολής του Ιησού στην πρωτοχριστιανική εποχή. Οι πιστοί που πίστευαν στην θεότητά του δεν ήταν δυνατό να δεχθούν κάτι διαφορετικό και ως προς τη σύλληψή του. Συγκεκριμένα, στις εξιστορήσεις της γέννησης υπάρχει η βασική πεποίθηση ότι ο Ιησούς γεννήθηκε από το Άγιο Πνεύμα με έναν ξεχωριστό τρόπο. Σύμφωνα με αυτό, οι συγκεκριμένες διηγήσεις αποτελούν ένα δείκτη για τον τρόπο ανάπτυξης της πρωτοχριστιανικής σκέψης. Τέλος, ο Ιησούς συνδέεται με τη δαβιδική βασιλική οικογένεια, ιδίως από τον Λουκά, με την σύνδεση της Βηθλεέμ ως η γενέτειρα του βασιλιά Ιησού όπως προτάθηκε από τον προφήτη Μιχαία και Ματθαίο. Η γέννηση χρωματίζεται θεολογικά και παρουσιάζεται εξαρχής ως ξεκίνημα του μελλοντικού μεσσιανικού βασιλιά. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο και τα καινοδιαθηκικά γεγονότα της ιστορίας της σωτηρίας, συνοψίζονται στο Ευαγγέλιο, δηλαδή στη χαρμόσυνη αγγελία της ενσαρκώσεως του Θεού, της ενανθρωπήσεως του Χριστού . Το Θεανθρώπινο γεγονός είναι εκείνο που εορτάζεται τα Χριστούγεννα, είναι η κατά σάρκα γέννηση του Ιησού Χριστού ως ανθρώπου. Γι' αυτό αποτελεί ένα συγκεκριμένο γεγονός και η Ορθόδοξη χριστιανική εορτή των Χριστουγέννων. Κάθε εκκλησιαστική εορτή και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα, είναι λειτουργική και ευχαριστιακή μετοχή, κοινωνία, και οικείωση του ανθρώπου, προς το μυστηριακό αλλά και πραγματικό γεγονός της σαρκώσεως του σωτήρος Ιησού Χριστού. Σε ό,τι αφορά την αποτύπωση των διηγήσεων για τη γέννηση και την παιδική ηλικία του Ιησού στους λόγους των επισκόπων, διαπιστώσαμε ότι είναι εμποτισμένοι από την παράδοση της Εκκλησίας. Στους λόγους είναι έντονη η παρουσία των βασικών στοιχείων της εκκλησιαστικής παράδοσης, δηλαδή η Βίβλος, οι Πατέρες της Εκκλησίας, η υμνογραφία και η λατρευτική παράδοση. Στα πλαίσια της έρευνάς μας, εξετάσαμε συγκρίνοντάς τους ως προς το περιεχόμενό τους, σε ποιούς από αυτούς τους 16 λόγους επισκόπων που εκφωνήθηκαν τα Χριστούγεννα του 1994, οι συγγραφείς τους, χρησιμοποιούν για την σύνταξή τους αποσπάσματα, που να μιλούν για την Γέννηση και την παιδική ηλικία του Ιησού Χριστού Μθ.1,18-23, 2,1-23 και Λκ. 2,1-7, 2,8-52 και καταλήξαμε στο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας πως σε εννέα λόγους επισκόπων, στον 1,2,3,4,5,7,10,11 και 14 χρησιμοποιούνται τα παραπάνω βιβλικά χωρία και άρα αποτυπώνονται οι διηγήσεις για την γέννηση του Ιησού Χριστού στα Ευαγγέλια. Ακόμη σε εφτά από αυτούς τους λόγους, στον 6,8,9,12,13,15,16 δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα χωρία με συμπέρασμα πως δεν αποτυπώνονται.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Jesus Christ Birth
Γέννηση Ιησού Χριστού
Σύγχρονα ομιλητικά κείμενα
Gospels
Modern speeches
Ευαγγέλια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-10T11:28:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)