Αντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Γιαννουλάκη, Π.
Ηλιάδης, Φώτιος
Διδάγγελος, Τριαντάφυλλος

The insulin bolus calculator has been used in insulin pumps since 2002. The bolus calculator, through mathematical formulas, calculates the insulin units required preprandially and the corrective doses of insulin required to maintain good glycemic control. The bolus calculator takes into account the types of meal and their glycemic index providing therefore three different insulin administration manners. Insulin still in effect is also calculated to avoid dose overlapping which may result in hypoglycemia. The insulin bolus calculator also provides information about previously admitted insulin doses and previous blood glucose levels, thus facilitating diabetes management. Additionally it features settings for the insulin units to carbohydrate grams or equi - valents ratio, the blood glucose value targeted by the patient, the insulin sensitivity factor and the insulin effectiveness period used by the pump.It is therefore essential that patients receive adequate practical training on the insulin bolus calcu - lator operation.
O οδηγός δόσης ινσουλίνης χρησιμοποιείται στις αντλίες ινσουλίνης από το 2002. Μέσω αυτού με τη βοήθεια μαθηματικών τύπων, υπολογίζονται οι μονάδες ινσουλίνης που χρειάζονται προγευματικά, αλλά και οι διορθωτικές δόσεις ινσουλίνης που απαιτούνται, για τη διατήρηση του καλού γλυκαιμικού ελέγχου. Στον οδηγό δόσης λαμβάνεται υπόψη το είδος του γεύματος και το γλυκαιμικό του φορτίο και γι’ αυτό διαθέτει τρεις διαφορετικούς τρόπους χορήγησης ινσου- λίνης. Υπολογίζεται επίσης και η ινσουλίνη που βρίσκεται ακόμα σε δράση για να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των δόσεών της, ώστε να μην συμβαίνουν υπογλυκαιμίες. O οδηγός δόσης προσφέρει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες δόσεις ινσουλίνης και τα προηγούμενα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος, οπότε διευκολύνει τη διαχείριση του διαβήτη. Επιπλέον διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της αναλογίας μονάδων ινσουλίνης ανά γραμμάρια ή ισοδύναμα υδατανθράκων, της τιμής του σακχάρου που θέτει ο ασθενής ως στόχο, του συντελεστή ινσουλινοευαισθησίας και του χρόνου δράσης της ινσουλίνης που χρησιμοποιείται από την αντλία. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των ασθενών στον τρόπο λειτουργίας του οδηγού δόσης ινσουλίνης κρίνεται απαραίτητη.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Blood glucose
Dual wave bolus
Δόση τετραγωνικού κύματος
Target blood glucose
Insulin-to-carbohydrate ratio
Square wave bolus
Αναλογία ινσουλίνης-υδατανθράκων
Δόση διπλού κύματος
Insulin sensitivity factor
Γλυκόζη αίματος
Γλυκόζη - στόχος Συντελεστής ινσουλινοευαισθησίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-11T07:50:37Z
2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, vol.26 no.2 [2013] p.85-96
urn:ISSN:1106-3270

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.