Τεχνολογίες Και Θεωρίες Ανάπτυξης Διαδραστικών Πολυμεσικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τεχνολογίες Και Θεωρίες Ανάπτυξης Διαδραστικών Πολυμεσικών Εκπαιδευτικών Μαθημάτων

Σακελλαρίου, Αγγελική

The frantic pace of our everyday life is making in-person educational programs difficult to attend. Thus, video lessons are considered increasingly necessary in order for the opportunity of education and training to be given to those who have limited time. In recent years video lessons are regularly used and becoming more and more popular, which is very encouraging. Many large companies, universities and educational institutions provide the possibility of training through video lessons for those individuals that require such tools. Online teaching offers a sense of freedom to the trainee and reduces the stress associated with the physical presence of a teacher. The possibility of continuous repetition of courses and information, creates a sense of security and, therefore, the motivation to learn increases. A key advantage is also the ability for the student to have a complete visual-kinesthetic-Acoustics tool in his hands of which is "tireless", inexhaustible and without any possibility of sarcasm or ridicule of their error. There is the opportunity for each student individually to have the necessary tools that will make learning easier and according to their individual needs. For this reason, the creators of the video lessons should be very careful in order to create a comprehensive website/environment, where the video lessons will be hosted. Therefore, in cooperation with our teacher, we tried to develop a learning theory that connects remote learning via video lessons and how this can occur and be supported in a more efficient manner and valuable results can be achieved using this technology. Summarizing, in our thesis we analyzed how to design, develop and produce a video lesson using the Articulate Storyline software, the learning theory of video lessons technology, handling of copyright multimedia content and the theory for the realization of an interactive course. The aim of this project is for the reader to be able to design learning objectives and techniques for a video lesson, create the one himself and upload it to a website where it will be available to the internet. All this in less time than we ourselves needed for the development of such a video lesson.
Οι ξέφρενοι ρυθμοί της καθημερινότητας μας, καθιστούν δύσκολο στους περισσότερους να παρακολουθήσουν απο κοντά οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έτσι, τα βιντεομαθήματα κρίνονται πλέον απαραίτητα, ώστε να δίδεται η ευκαιρία μόρφωσης και εκπαίδευσης και αυτών που έχουν περιορισμένο χρόνο. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και γίνονται όλο και πιό δημοφιλή, το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο. Πολλές μεγάλες εταιρίες, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικοί οργανισμοί παρέχουν την δυνατότητα εκπαίδευσης μεσω βιντεομαθημάτων για τους παραπάνω. Η ηλεκτρονική διδασκαλία προσφέρει ένα αίσθημα ελευθερίας στον εκπαιδευόμενο και μειώνει το άγχος του σε σχέση με τη φυσική παρουσία του δασκάλου. Η δυνατότητα συνεχούς επανάληψης των μαθημάτων και των πληροφοριών, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και κατά συνέπεια το κίνητρο για μάθηση αυξάνει. Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχεται στον εκπαιδευόμενο να έχει ένα πλήρες οπτικό-ακουστκό-κιναισθητικό εργαλείο στα χέρια του το οποίο είναι «ακούραστο», ανεξάντλητο και χωρίς καμία πιθανότητα σαρκασμού ή χλευασμού του λάθους του. Δίνεται η δυνατότητα στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του, να έχει τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία που θα του κάνουν τη μάθηση ευκολότερη. Για το λόγο αυτό , οι δημιουργοί των βιντεομαθημάτων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο ιστότοπο-περιβάλλον , οπου θα φιλοξενηθούν τα βιντεομαθήματα. Έτσι κ εμείς σε συνεργασία με τον καθηγητή μας , προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μία θεωρία μάθησης που να συνδέει την εξ’ αποστάσεως μάθηση μέσω βιντεομαθήματος, με το πώς αυτή μπορεί να παρουσιαστεί και να υποστηριχθεί ώστε να είναι αποδοτικότερη και με ποιους τρόπους μπορούμε να επιτύχουμε πολύτιμα αποτελέσματα με αυτή την τεχνολογία. Συνολικά στην ομαδική διπλωματική μας εργασία, αναλύθηκε ο τρόπος σχεδίασης και παραγωγής ενός βιντεομαθήματος με την χρήση του λογισμικού Articulate Storyline , η θεωρία μάθησης για την τεχνολογία των βιντεομαθημάτων, τα πνευματικά δικαιώματα πολυμεσικού υλικού καθώς , η θεωρία για την υλοποίηση ενός πλήρους διαδραστικού ύλικου, το mobile learning και η διαχείριση γνώσης. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι ο αναγνώστης να μπορεί μετά που την διαβάσει να σχεδιάσει τους μαθησιακούς στόχους και τεχνικές για ένα βιντεομάθημα, να δημιουργήσει ο ίδιος ένα και να το αναρτήσει σε μία ιστοσελίδα όπου θα είναι διαθέσιμο από όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Όλα αυτά σε χρόνο μικρότερο από αυτόν που χρειαστήκαμε εμείς για την ανάπτυξη του βιντεομαθήματος.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Multimedia
Εκπαιδευτικό
Πολυμεσικό
Interactive
Educational
Διαδραστικό

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-14T08:50:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.