Περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός ελληνικών πόλεων με κλιματικά κριτήρια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός ελληνικών πόλεων με κλιματικά κριτήρια

Βαρθολομαίος, Αριστοτέλης Α.

The thesis proposes a method called the ‘Residential Solar Block’ (RSB) envelope that enables the development of compact urban forms which passively utilise the climate to achieve low energy consumptions. Moreover, the thesis assesses the potential obstacles and the opportunities in incorporating this method to the Greek planning system. One novelty of this method is the use of parametric energy simulations of typical residences to determine the form of the RSB envelope. Simulations that compare three urban types: the perimeter urban block, the slab and the pavilion, are conducted using Energyplus for the climate of Thessaloniki. A sensitivity analysis of the simulation results reveals that in certain urban forms there is a synergistic potential between two key low-energy design strategies, namely the high urban compactness and the passive utilisation of solar radiation. This synergy is more pronounced in urban blocks, whose layout (orientation, dimensions, shape, street and courtyard width) adhere to some basic design guidelines produced by the parametric simulations and whose volume is regulated by a method that ensures maximum use of winter solar radiation, such as the RSB envelope. This method is successfully pilot-tested to a recently urbanised area in eastern Thessaloniki. An important conclusion of the pilot study is that there is a need for a transition from two-dimensional to three-dimensional urban subdivision plans where both the street and block layout and the RSB envelope volume should be studied together. By reviewing the Greek planning system it was concluded that this transition cannot be successfully achieved through piecemeal changes in planning regulations but within the context of a holistic environmental reform of the planning system that will review the methods of designing and regulating the urban space.
Η διατριβή στοχεύει στη διερεύνηση της περιβαλλοντικής διάστασης του αστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα με βασικό κριτήριο το κλίμα. Για να πετύχει αυτό το σκοπό εστιάζει στην παραγωγή μιας μεθόδου που επιτρέπει την ανάπτυξη συμπαγών αστικών μορφών που αξιοποιούν το κλίμα με παθητικά μέσα για να πετύχουν χαμηλές ενεργειακές καταναλώσεις και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξής της στο ελληνικό πολεοδομικό θεσμικό πλαίσιο. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται «ενεργειακό στερεό» και μια σημαντική της καινοτομία είναι η χρήση παραμετρικών ενεργειακών προσομοιώσεων τυπικών διαμερισμάτων για τον προσδιορισμό του όγκου του στερεού στο χώρο. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιούνται με το πρόγραμμα Energyplus και εξετάζονται τρεις αστικοί τύποι: το οικοδομικό τετράγωνο με εσωτερική αυλή, η εν-σειρά δόμηση και η πανταχόθεν ελεύθερη δόμηση. Η ανάλυση ευαισθησίας των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων φανερώνει πως η υψηλή συνεκτικότητα του αστικού όγκου και παθητικός ηλιακός σχεδιασμός είναι δύο συμβατές, υπό προϋποθέσεις, σχεδιαστικές στρατηγικές για το κλίμα της Θεσσαλονίκης. Η συνέργεια μεταξύ των δύο στρατηγικών είναι περισσότερο εμφανής στον τύπο του οικοδομικού τετραγώνου και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ορισμένων κατευθύνσεων χάραξης μιας ρυμοτομίας που ανταποκρίνεται στο κλίμα και με τον έλεγχο του οικοδομικού όγκου με χρήση του «ενεργειακού στερεού». Η μέθοδος εφαρμόζεται πιλοτικά σε αστικοποιημένη περιοχή στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης με επιτυχία. Ένα βασικό συμπέρασμα από την πιλοτική εφαρμογή είναι η ανάγκη για μετάβαση σε ένα τρισδιάστατο ρυμοτομικό σχέδιο που εξετάζει τις διαστάσεις και το σχήμα των οικοδομικών τετραγώνων, τα πλάτη και τον προσανατολισμό των δρόμων και τον παραγόμενο όγκο των «ενεργειακών στερεών». Αυτή η μετάβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από αποσπασματικές πολεοδομικές ρυθμίσεις αλλά μόνο στα πλαίσια μιας συνολικής περιβαλλοντικής μεταρρύθμισης του πολεοδομικού συστήματος που θα αναθεωρεί τους μηχανισμούς με τους οποίους σχεδιάζεται και ρυθμίζεται ο αστικός χώρος.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Climatic design
Ενεργειακό στερεό
Sustainable architecture
Περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός
Parametric energy simulations of residences
City planning, Environmental aspects
Αειφορική αρχιτεκτονική
Βιοκλιματικός σχεδιασμός
Environmental urban design
Residential solar block envelope
Παραμετρικές ενεργειακές προσομοιώσεις κατοικιών
Πολεοδομία, Περιβαλλοντικές απόψεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-14T10:37:55Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.