Ισλανδία: Οικονομίας Χρέος και Ανάκαμψη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ισλανδία: Οικονομίας Χρέος και Ανάκαμψη

Λυκουριώτης, Κωνσταντίνος Αναστασίου

Το καπιταλιστικό σύστημα τη δεκαετία 1970-1980 μετασχηματίζεται. Τα χρόνια της μεγάλης ανάπτυξης σταματούν με την πετρελαϊκή κρίση και ο νεοφιλελευθερισμός κάνει την εμφάνισή του. Στο πλαίσιο αυτής της μεταστροφής, δημιουργούνται νέα μοντέλα δανεισμού τόσο προς νοικοκυριά, επιχειρήσεις, οργανισμούς όσο και σε ολόκληρα κράτη. Σταδιακά, οι μικρές και αδύναμες οικονομίες αρχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Ισλανδία· στήριξε την ανάπτυξή της στην χρηματιστικοποίηση που επέφερε ο νεοφιλελευθερισμός. Ταυτοχρόνως, η απελευθέρωση του δανεισμού έδωσε το έρεισμα για αύξηση των περιουσιακών στοιχείων χωρίς ωστόσο, το μέγεθος των περιουσιών να ανταποκρίνεται στην κεφαλαιακή δυνατότητα των δανειοληπτών και των δανειζομένων. Αποτέλεσμα ενός τέτοιου μοντέλου δανεισμού ήταν η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Η Ισλανδία ήταν το κράτος που δέχτηκε το μεγαλύτερο αναλογικά βάρος, με την κατάρρευση των τριών κορυφαίων τραπεζών της και την κατακόρυφη υποτίμηση του εθνικού της νομίσματος. Ωστόσο, η χώρα αυτή διαμόρφωσε ένα πρότυπο μοντέλο αντίδρασης λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε ο ισλανδικός λαός στη λήψη των πολιτικο-οικονομικών αποφάσεων αντιμετώπισης της κρίσης. Στην ισλανδική περίπτωση, η κρίση αποτέλεσε ευκαιρία για ξεκαθάρισμα σχέσεων και συμβάσεων. Το αίσθημα ενοχής καταρρίφθηκε, η ιδεολογία του χρέους κατέρρευσε και ο λαός είναι κύριος του εαυτού του.
In the 1970s, the capitalist system was transformed. The years of high growth captured by the oil crisis and neoliberalism makes his appearance. As part of this shift, created new lending models both to households, businesses, organizations and to whole nations. Gradually, small and weak economies begin to play an important role in the global financial system. Such as Iceland; supported its development on the financialization introduced by neoliberalism. The result of such borrowing model was the global economic crisis of 2008. Iceland was the country that suffered the greatest proportional weight, with the collapse of the top three banks and the sharp devaluation of the national currency. However, the country has shaped a standard reaction model view of the role played by the Icelandic people in making political and economic anti-crisis decisions. In the Icelandic case, the crisis was an opportunity for settling relations and contracts. The guilt was shot down, the ideology of debt collapsed and the people are masters of themselves.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καπιταλισμός-Ισλανδία
Χρέος-Ισλανδία
Capitalism-Iceland
Debt-Iceland

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-14T11:36:50Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.