Σύστημα Βασισμένο σε Arduino για την παρατήρηση ροής υγρού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σύστημα Βασισμένο σε Arduino για την παρατήρηση ροής υγρού

Βλαγοΐδης, Νικόλαος

The purpose of this thesis is to develop a Wireless Waterflow Sensor and the transfer of the data collected to cloud server. For the implementation of the system we use an Arduino programmable board , a WiFi Module ESP8266 , a Xiaomi Power Bank and the Thingspeak.com platform. After the installation of the system the user can at any time see the data collected in tabular and graphic through the platform for further analysis and information.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός Ασύρματου Αισθητήρα - Ροόμετρου και την αποθήκευση των τιμών των μετρήσεων για περαιτέρω ανάλυση σε ένα cloud server. Για την υλοποίηση της γίνεται η χρήση μίας πλακέτας Arduino Uno , ένα Wifi Module ESP8266 , ένα Power Bank Xiaomi η πλαφόρμα cloud Thingspeak.com και ένα ροόμετρο - αισθητήρα φαινομένου Hall. Αφού εγκατασταθεί το σύστημα ο χρήστης μπορεί να δει αναλυτικές τιμές για την συμπεριφορά και την μέτρηση όγκου του υγρού που θέλει να παρατηρήσει.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Σύννεφο
Ροή υγρού
Cloud
Liquid Flow
Arduino

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-14T11:47:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.