Υπολογισμός του μέσου χρόνου ζωής του μιονίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Υπολογισμός του μέσου χρόνου ζωής του μιονίου

Μαραγκού – Ντιντή, Ευαγγελία

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του χρόνου ζωής του μιονίου. Το πείραμα διεξήχθη στο εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη χρήση κοσμικών μιονίων, ενέργειας περί τα 4GeV. Η πειραματική διάταξη αποτελούνταν από τηλεσκόπιο κοσμικής ακτινοβολίας, με τρεις οργανικούς σπινθηριστές, συνδεδεμένους με φωτοπολλαπλασιαστές, μονάδα TAC (Time to Amplitude Converter) και ADC (Analog to Digital Converter). Αρχικά, η λειτουργία του κοσμικού τηλεσκοπίου βελτιστοποιήθηκε, με τον προσδιορισμό της απόκρισης των φωτοπολλαπλασιαστών, συναρτήσει της υψηλής τάσης (HV). Στη συνέχεια, ρυθμίστηκαν τα κατώφλια των διευκρινιστών, ώστε να αποκλείσουμε το θόρυβο, όχι όμως τα γεγονότα. Επίσης, οι σπινθηριστές συγχρονίστηκαν κατάλληλα και, τέλος, βαθμονομήθηκε η μονάδα TAC. Τα δεδομένα που αξιοποιήσαμε συλλέχθηκαν από σύστημα MCA (Multichannel Analyzer). Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με χρήση προγράμματος σε ROOT. Η διαδικασία μέτρησης διήρκησε 20 μέρες και ο χρόνος ζωής του μιονίου υπολογίστηκε ίσος με 2,02 0,08 μs.
The aim of this project was to measure the muon lifetime. The experiment was conducted in the laboratory of Nuclear and Elementary Particle Physics of the Faculty of Physics of the Aristotle University of Thessaloniki, using cosmic muons, of energy of approximately 4 GeV. The experimental apparatus consisted of a cosmic ray telescope with three organic scintillators, attached to photomultipliers, a TAC unit (Time to Analog Converter) and an ADC unit (Analog to Digital Converter). Initially, the performance of the cosmic telescope was optimized, by finding the photomultipliers’ response, as a function of high voltage (ΗV). Afterwards, the discriminators’ thresholds were set, in order to exclude the “noise”, but not the events. In addition, the scintillators were properly timed and, finally, the TAC unit was calibrated. The data we used were collected by an MCA system (Multichannel Analyzer). The data were processed by a ROOT program. The counting procedure lasted for 20 days and we measured a muon lifetime of 2,02 0,08 μs.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-14T12:10:48Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)