Δομικός και οπτικός χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων CuO, Cu2O και ZnO για εφαρμογή σε διαφανή τρανζίστορ λεπτών υμενίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δομικός και οπτικός χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων CuO, Cu2O και ZnO για εφαρμογή σε διαφανή τρανζίστορ λεπτών υμενίων

Πάνος, Σταύρος

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο δομικός και οπτικός χαρακτηρισμός των οξειδίων χαλκού και ψευδαργύρου και μελέτη των ιδιοτήτων τους για την εφαρμογή τους σε τρανζίστορ λεπτών υμενίων TFT (Thin Film Transistor). Ο δομικός χαρακτηρισμός έγινε με την μέθοδο της περίθλασης ακτίνων - ενώ ο οπτικός χαρακτηρισμός έγινε με τις μεθόδους της οπτικής ανακλαστικότητας και της φωτοφωταύγειας. Τα ημιαγώγιμα οξείδια παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την κατασκευή τρανζίστορ με εφαρμογές σε ευλύγιστες οθόνες αλλά και σε μικροηλεκτρονικά τσιπ. Αρχικά θα δώσουμε τον ορισμό της νανοτεχνολογίας και τις ιδιότητες των νανοσωματιδίων και ιδιαίτερα των οξειδίων μεταβατικών μετάλλων. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το οξείδιο του δισθενή χαλκού (CυΟ), το οξείδιο του μονοσθενή χαλκού (Cu2O) και με το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO). Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται εκτενής περιγραφή της δομής και των ιδιοτήτων των παραπάνω οξειδίων. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η αγωγιμότητα των οξειδίων CυΟ, Cu2O και ZnO και η εφαρμογή τους σε TFT. Επίσης, περιγράφονται και συγκρίνονται διάφοροι μέθοδοι ανάπτυξης των TFT αλλά και πιθανές εφαρμογές τους στην καθημερινότητα. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στην μέθοδο ανάπτυξης των νανοσωματιδίων. Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι βασικές αρχές που αφορούν τις πειραματικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε για τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η πειραματική διαδικασία (βήμα – βήμα) που ακολουθήθηκε για τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων. Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον χαρακτηρισμό των νανοσωματιδίων. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρουμε τα συμπεράσματά μας σχετικά με την παρούσα πτυχιακή εργασία.
The aim of the present thesis is the structural and optical characterization of CυΟ, Cu2O and ZnO nanoparticles for their application in Thin Film Transistor (TFT). The structural characterization was done by X – ray diffraction while the optical characterization was done by measuring the reflectivity and photoluminescence spectra. In the beginning are mentioned the properties of nanoparticles and especially those of CυΟ, Cu2O and ZnO. Moreover, it was described in which way these three semiconductors are combined to construct a thin film transistor (TFT). Then, they are compared different methods of TFT construction and mentioned potentially applications in everyday life. In addition the characterization methods are described in detail and explained the results of this research. Finally, we give a summary of the thesis and make our conclusions about the results of the experiments.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-14T12:27:02Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.