Επίδραση των μετεωρολογικών παραμέτρων στα επίπεδα ρύπανσης στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Επίδραση των μετεωρολογικών παραμέτρων στα επίπεδα ρύπανσης στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Ντούμος, Αθανάσιος

Στην παρούσα εργασία σκοπός μας είναι η εκτίμηση της επίδρασης του ανέμου, της θερμοκρασίας και της υγρασίας στα επίπεδα ρύπανσης της βιομηχανικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Για την πραγματοποίηση της εργασίας επεξεργάστηκαν δεδομένα τα οποία καλύπτουν 4 μήνες (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος, Οκτώβριος) του έτους 2012. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν υπολογιστεί με τη χρήση ενός μετεωρολογικού (WRF) και ενός φωτοχημικού μοντέλου CAMx. Τα αποτελέσματα λοιπόν των μοντέλων αναφέρονται στην περιοχή της Σίνδου. Η περιοχή της Σίνδου ,σε αντίθεση με το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε αγροτική-βιομηχανική περιοχή με λιγότερο πυκνή δόμηση. Αφού η περιοχή της Σίνδου ανήκει σε βιομηχανική ζώνη αναμένεται τα επίπεδα ρύπανσης να επηρεάζονται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες . Οι ρύποι που εξετάζονται είναι το διοξείδιο του θείου (πρωτογενής ρύπος), το όζον (δευτερογενής ρύπος) και τα PM10 αιωρούμενα σωματίδια (πρωτογενής και δευτερογενής). Από την μελέτη των ροδογραμμάτων ρύπανσης, των διαγραμμάτων ρύπανσης-ταχύτητας ανέμου, ρύπανσης- θερμοκρασίας και ρύπανσης-υγρασίας για τους παραπάνω ρύπους αλλά και των ανεμοδιαγραμμάτων προκύπτουν συμπεράσματα τα κυριότερα των οποίων είναι: • Η διεύθυνση του ανέμου στην βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα σε δύο τομείς. Ο ένας είναι ο βόρειος και ο βορειοδυτικός και ο δεύτερος πνέει από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Μεγαλύτερης έντασης είναι ο βόρειος και ο βόρειος βορειοδυτικός άνεμος με μεγαλύτερη συχνότητα τους χειμερινούς μήνες. • Η θερμοκρασία επιδρά έμμεσα στην ρύπανση. Συγκεκριμένα το όζον παρουσιάζει μια θετική γραμμική συσχέτιση με την θερμοκρασία, τα PM10 δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη συσχέτιση ενώ το διοξείδιο του θείου παρουσιάζονται υψηλότερες συγκεντρώσεις τους χειμερινούς μήνες. • Οι υψηλές ταχύτητες του ανέμου διασπείρουν το πρωτογενές διοξείδιο του θείου και τα PM10 ενώ το δευτερογενώς παραγόμενο όζον εμφανίζει μια μέτρια θετική συσχέτιση. • Όσον αναφορά την σχετική υγρασία το όζον παρουσιάζει μια αρνητική συσχέτιση ενώ για τα PM10 η συσχέτιση αυτή μεταβάλλεται αναλόγως με τον μήνα του έτους. Το διοξείδιο του θείου δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη συσχέτιση.
The purpose of this BSc thesis is to study the wind, temperature and relative humidity effect on pollution levels in the industrial area of Thessaloniki. To achieve this objective, a dataset consisting of 4 months data (January, April, July, October) for the year 2012. The data used in this thesis came from two models, one meteorological (WRF) and one photochemical (CAMx). This database comes from the area of Sindos. The area of Sindos, unlike the center of Thessaloniki, is located in a rural-industrial area with less dense housing so the pollution levels are expected to be affected by the industrial units. The pollutants examined at this thesis are sulfur dioxide (primary pollutant), the ozone (secondary pollutant), and PM10 suspended particles (of both primary and secondary origin). The results are presented, using pollution roses and pollution- temperature, pollution-wind speed, pollution- relative humidity bar charts. The major conclusions of this study are the following: • In the industrial area of Thessaloniki, the prevailing wind direction is from North-Northwest and South-Southeast. The strongest wind speeds are associated with North and North-Northwesterly winds. • The temperature affects pollution indirectly. Specifically the ozone exhibits a linear of positive correlation. There is no correlation between the concentration of PM10 and temperature and the sulfur dioxide exhibits higher concentrations during winter. • High wind speeds disperse primary pollutants like sulfur dioxide and also for PM10 .In contrast the secondary pollutant ozone exhibits a relatively low positive correlation. • As for the relative humidity a negative correlation is observed for the ozone. On the other hand, the correlation for suspended particles depends on the month examined. There is no correlation between the concentration of sulfur dioxide and relative humidity.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-14T12:34:48Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)