Αξιολόγηση Aerosol Index μέσω δεδομένων του ανιχνευτή OMPS

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αξιολόγηση Aerosol Index μέσω δεδομένων του ανιχνευτή OMPS

Ουγγρίνος, Στέφανος

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση του Aerosol Index από μετρήσεις του ανιχνευτή OMPS του δορυφόρου Suomi-NPP στις περιοχές των πόλεων Tamanrasset (Αλγερία) και Ubon Ratchathani (Ταϊλάνδη). H ατμόσφαιρα των περιοχών αυτών επηρεάζεται από την παρουσία απορροφητικών (στην υπεριώδη ακτινοβολία) αιωρούμενων σωματιδίων, που προέρχονται από την έρημο Σαχάρα και πυρκαγιές μεγάλης έκταση αντίστοιχα. Η εργασία καλύπτει την χρονική περίοδο 2013-2015. Τα πρώτα τρία κεφάλαια αποτελούν μια αναφορά στα αιωρούμενα σωματίδια , το πρόγραμμα AERONET και τον ανιχνευτή OMPS, ενώ στο τέταρτο παρουσιάζονται οι σταθμοί που επιλέχθηκαν. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων γίνεται στο πέμπτο κεφάλαιο. Υπολογίζεται η τιμή του Aerosol Index για τους δύο διαφορετικούς τύπους απορροφητικών σωματιδίων και η εξάρτηση του από την παρουσία νεφών και την ανακλαστικότητα του εδάφους. Στην συνέχεια εκτιμάται η αύξηση του Aerosol Index καθώς αυξάνεται το οπτικό βάθος (ολικό και απορρόφησης) και καθώς μειώνεται η ανακλαστικότητα μεμονωμένης σκέδασης των σωματιδίων. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται εκτενέστερα στο έκτο κεφάλαιο.
The subject of this thesis is the assessment of Aerosol Index measured from OMPS sensor on board the Suomi-NPP satellite in the regions of Tamanrasset (Algeria) and Ubon Ratchathani (Thailand). The atmosphere of these regions is affected by the presence of UV absorbing aerosols, originating from the Sahara desert and wildfires respectively. This work covers the period from 2013 until 2015. The first three chapters are a reference to particulate matter, the AERONET program, and the OMPS sensor, whereas in the fourth chapter there is a presentation of the selected sites. The processing and analysis of the data are presented in the fifth chapter, including the calculation of Aerosol Index’s value for both aerosol types and its dependence on radiative cloud fraction and effective surface reflectivity. Then the increase of Aerosol Index’s value is examined versus the increasing aerosols optical depth (both total and absorption) and decreasing single scattering albedo. Detailed results are presented extensively in the sixth chapter.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-15T09:42:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.