Οπτικά ρητορικά σχήματα στις διαφημίσεις του Google Adwords

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οπτικά ρητορικά σχήματα στις διαφημίσεις του Google Adwords

Μανωλοπούλου, Αικατερίνη Ιωάννη

Ο βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των οπτικών ρητορικών σχημάτων στη διαφήμιση στο ίντερνετ, και πιο συγκεκριμένα η χρήση της μεταφοράς, σε συνδυασμό με τον τύπο του περιβλήματος. Απώτερος σκοπός είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο αυτά επηρεάζουν τα κλικ της διαφήμισης, τη στάση των καταναλωτών έναντι της διαφήμισης αλλά και έναντι του προϊόντος. Αρχικά γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαδικτυακής διαφήμισης και πιο συγκεκριμένα της διαφήμισης στα Google Adwords. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα οπτικά ρητορικά σχήματα, στις κατηγορίες τους αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτά λειτουργούν. Εν συνεχεία, διαμορφώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις σύμφωνα με το κενό στη βιβλιογραφία και διεξάγονται δύο πειράματα, εκ των οποίων το ένα αφορά μια πραγματική διαφήμιση στο διαδίκτυο μέσω των Google Adwords και το δεύτερο αποτελείται από ερωτηματολόγια τα οποία έχουν σκοπό να ελέγξουν τις στάσεις των καταναλωτών. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων και εξάγονται τα συμπεράσματα της μελέτης
The aim of this specific thesis is the study of the use of visual rhetoric schemes on internet advertising and in particular, the use of visual metaphor accompanied by a hard sell or soft sell text. The main goal of the study is to examine how visual metaphor in combination with specific text can affect the effectiveness of the advertisement, the attitude towards the advertisement and the attitude towards the brand. Literature review of Google Adwords and rhetorical figures is presented, followed by two experiments, one with Google Adwords advertisements using visual metaphor with hard sell or soft sell text, and one with questionnaires examining the attitude towards the advertisement and the attitude towards the brand. Finally, all results are presented and conclusions are drawn

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αποτελεσματικότητα διαφήμισης
Στάση των καταναλωτών
Οπτικά ρητορικά σχήματα
Adwords
Hard Sell/Soft Sell
Visual metaphor

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2016-11-16T09:07:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.