Επίδραση του είδους του υποστρώματος και της συχνότητας της άρδευσης στα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ανθέων τριανταφυλλιάς σε υδροπονική καλλιέργεια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επίδραση του είδους του υποστρώματος και της συχνότητας της άρδευσης στα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ανθέων τριανταφυλλιάς σε υδροπονική καλλιέργεια

Πυρογιάννη, Αικατερίνη Ευθυμίου

Rose plants, of the varieties Red Berlin and Red Horizon, were grown in the greenhouse of the lab of Floriculture, Department of Agriculture of AUTH on four different substrates {peat and perlite (1:1), coconut, perlite and pumice} under two different irrigation frequencies applied: irrigation once per day (low irrigation frequency) and irrigation three times per day (high irrigation frequency). The same amount of water was given to all plants in both irrigation frequencies. Flower stems were harvest in winter, spring and summer crop. Harvesting of floral stems was held on the 2nd 5-leaflet leaf at the base of the stem. 128 plants were used at the winter and spring crop, while 48 plants at the summer crop. At each harvest measurement taken wereQ the days to harvest, the length of the floral stem, the number of nods per floral stem, the thickness of the base and the thickness of the neck of the harvested stem, the diameter, height, weight and the number of the petals of the flowers, the ratio “fresh / dry weight” (%) of the floral stem, the amount of chlorophyll and the change in the plant photosynthetic mechanism. The summer harvest, the photosynthetic rate and the stomatal conductance of the plants were measured. The two varieties appears to have similar results in all the above parameters. The substrate and the irrigation frequency influenced morphological characteristics of roses in spring and summer as well as the interaction between the substrate and the distribution of the irrigation. The combination of coir substrate with high frequency irrigation influenced the morphological characteristics in these harvests producing longer and more floral stems, longer flowers, thicker stem bases and necks, higher number of petals, smaller % change in “fresh / dry weight” and the higher number of stems per plant. The parameters of chlorophyll content and the efficiency of photosystem ΙΙ seems not to be affected by any factor regardless of the cultivation period.
Φυτά τριανταφυλλιάς των ποικιλιών Red Berlin και Red Horizon καλλιεργήθηκαν στο θερμοκήπιο του Εργαστηρίου Ανθοκομίας Α.Π.Θ. σε τέσσερα διαφορετικά υποστρώματα: τύρφη:περλίτη (1:1), κοκοφοίνικα, περλίτη και ελαφρόπετρα, εφαρμόζοντας δύο συχνότητες άρδευσης: άρδευση μία φορά την ημέρα (χαμηλή συχνότητα άρδευσης) και άρδευση τρείς φορές την ημέρα (υψηλή συχνότητα άρδευσης). Στα φυτά παρεχόταν συνολικά η ίδια ποσότητα νερού, αλλά στην χαμηλή συχνότητα άρδευσης το νερό δινόταν στα φυτά μια φορά τη ημέρα και στην περίπτωση της υψηλής συχνότητας άρδευσης η ποσότητα αυτή κατανεμόταν ομοιόμορφα σε τρία ποτίσματα. Πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδοχικές συγκομιδές των ανθικών στελεχών μέσα στο έτος (χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι) και τα ανθικά στελέχη που συγκομίστηκαν ήταν όλα στο ίδιο στάδιο άνθισης. Η συγκομιδή των ανθικών στελεχών πραγματοποιήθηκε στο 2ο πεντάφυλλο του κατακόρυφου στελέχους και χρησιμοποιήθηκαν 128 φυτά στη χειμερινή και ανοιξιάτικη καλλιέργεια, και 48 φυτά στην καλοκαιρινή. Σε κάθε συγκομιδή μετρήθηκαν οι ημέρες ως τη συγκομιδή των ανθών, το μήκος του ανθικού στελέχους, ο αριθμός γονάτων ανα ανθικό στέλεχος, το πάχος της βάσης και το πάχος του λαιμού του ανθικού στελέχους, η διάμετρος, το ύψος, το βάρος και ο αριθμός πετάλων της σχηματιζόμενης ανθοκεφαλής, η % μεταβολή του λόγου “νωπό/ξηρό βάρος” του ανθικού στελέχους, η ποσότητα της χλωροφύλλης και ο λόγος μεταβολής του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, ενώ στην καλοκαιρινή καλλιέργεια μετρήθηκαν επιπρόσθετα η φωτοσύνθεση και η στοματική αγωγιμότητα του φυτού καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. Οι δύο ποικιλίες φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να είχαν παρόμοια αποτελέσματα στις μετρήσεις των παραπάνω παραμέτρων. Το υπόστρωμα και η συχνότητα άρδευσης φαίνεται ότι επηρέασαν τις παραμέτρους των συγκομιζόμενων στελεχών την άνοιξη και το καλοκαίρι όπως και η αλληλεπίδραση του υποστρώματος με τη συχνότητα της άρδευσης. Ο συνδυασμός υποστρώματος κοκοφοίνικα με υψηλή συχνότητα άρδευσης επηρέασε τα χαρακτηριστικά της παραγωγής τριαντάφυλλων στις συγκομιδές αυτές και έδωσε σχεδόν σε όλες τις παραμέτρους και ανεξαρτήτως εποχής τα μεγαλύτερα ανθικά στελέχη, το μεγαλύτερο μέγεθος ανθοκεφαλών, το μεγαλύτερο πάχος λαιμού και βάσης, τον μεγαλύτερο αριθμό πετάλων της σχηματιζόμενης ανθοκεφαλής, τη μεγαλύτερη % μεταβολή του λόγου “νωπό/ξηρό βάρος” του ανθικού στελέχους και τους περισσότερους βλαστούς ανά φυτό. Η ποσότητα της χλωροφύλλης και της αποδοτικότητας του φωτοσυστήματος II φαίνεται να μην επηρεάστηκαν από κανένα παράγοντα ανεξάρτητα από την εποχή καλλιέργειας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υποστρώματα-Άρδευση
Roses
Substrates-Irrigation
Τριαντάφυλλα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-16T10:27:25Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.