Διερεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές με έμφαση στις Πλημμύρες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διερεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές με έμφαση στις Πλημμύρες

Χαραλαμπάκης, Γεώργιος Κωνσταντίνου

The present research called "Analysis of the economic consequences caused by natural disasters, emphasized on flood" consists George Charalampakis’s dissertation and was conducted during the Postgraduate Programme "Environmental Protection and Sustainable Development", of Department of Civil Engineering of Aristotle University of Thessaloniki. In the present research, there was an attempt to clarify in what degree the natural disasters’ consequences have influenced several sectors such as the economic, social, environmental and the cultural and the importance of these from a holistic disaster management perspective. For this purpose, the economic evaluation was of vital importance. As the term “natural disaster” refers to something general, the present research focused on something specific and particularly damaging as recent researches show, like flood. Both international and Greek literature was used in order to accomplish the purpose of the present research. During the present study, the great impact of the economic consequences related to flood as well as the factors which affect this impact were introduced. Moreover, strategies aimed to reducing the consequences and economic data related with these activities were also presented as well. In addition, the main points related to the economic impact assessment, and the most widely used assessment methodologies were collected and examined in detail. Finally, an example was used in order to help us identify any similarities concerning the methodologies and the theories used in the present research.
Η εργασία με τίτλο «Διερεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές με έμφαση στις πλημμύρες» αποτελεί τη διπλωματική εργασία του Γεωργίου Χαραλαμπάκη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη», του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.. Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια να αποσαφηνιστεί το μέγεθος των επιπτώσεων των καταστροφών στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό αλλά και η σημασία αυτών στην ολιστική διαχείριση των καταστροφών. Για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση αυτή, του μεγέθους των επιπτώσεων, κεφαλαιώδης είναι η σημασία της οικονομικής αξιολόγησης, αφού μέσω αυτής το σύνολο των επιπτώσεων μεταφράζεται σε χρηματικές αξίες. Λόγω του εύρους της έννοιας «φυσική καταστροφή», η εργασία επικεντρώθηκε στην μελέτη της εκτίμησης των επιπτώσεων της πλέον ζημιογόνου καταστροφής που, με βάση επίσημες στατιστικές, είναι οι πλημμύρες. Για την επίτευξη της οικονομικής εκτίμησης των πλημμυρικών επιπτώσεων, αναζητήθηκε διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία, η οποία θα πραγματευόταν τη σχέση οικονομίας – οικονομικής αξιολόγησης και πλημμυρών. Μέσω της μελέτης παρουσιάστηκαν το μεγάλο μέγεθος των οικονομικών απωλειών που σχετίζονται με τα πλημμυρικά φαινόμενα, οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος αυτό, οι στρατηγικές που αποσκοπούν στη μείωση αυτών αλλά και τα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Επίσης συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν ενδελεχώς τα κυριότερα σημεία που διέπουν την οικονομική αξιολόγηση των επιπτώσεων, καθώς και οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες αξιολόγησης. Οι μεθοδολογίες αυτές έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν σε παράδειγμα το οποίο αναφέρονταν σε ζημίες – απώλειες που προέκυψαν από μία συγκεκριμένη πλημμυρική εκδήλωση, ούτως ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές έννοιες και προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Natural Disasters
Φυσικές Καταστροφές
Floods-Economic assessment
Πλημμύρες-Οικονομική αξιολόγηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-11-16T10:34:02Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.