Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διεργασιών με βάση την Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διεργασιών με βάση την Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική

Τσούκλη, Ολγα Δημητρίου

Επιχειρηματική διαδικασία είναι μία ομάδα σχετικών καθηκόντων που μαζί δημιουργούν μία αξία για τον πελάτη. Στόχοι των επιχειρήσεων μπορεί να είναι η ικανοποίηση των πελατών, η απόδοση των επενδύσεων, το μερίδιο της αγοράς κ.α. Οι στόχοι αυτοί απαιτούν διαδικασίες αλληλεξαρτήσεων αλλά και εξαρτήσεις του συστήματος οι οποίες είναι εγκατεστημένες και ενσωματωμένες μέσα στις διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες [A16]. Η μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους τομείς ενδιαφέροντος των ερευνητικών συστημάτων πληροφοριών κατά τις τελευταίες 3 δεκαετίες [B25]. Επιτρέπουν την καταγραφή της οργανωτικής δομής όσον αφορά τους φορείς, τις δραστηριότητες και τις ροές εργασίας [Α27]. Επιπλέον έχει γίνει μία καθιερωμένη επιστήμη και βρίσκει εφαρμογή σε όλες τους οργανισμούς με ένα συνεχή τρόπο. Η φάση της μοντελοποίησης είναι το σημείο εκκίνησης για κάθε εφαρμογή ειδικών τεχνικών και θεωριών σχετικά με διαχείριση διαδικασιών [Α28]. Η μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών μπορεί να εφαρμοστεί σε τομείς που αφορούν την ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων με τα Πληροφοριακά τους Συστήματα. Με το αντικείμενο αυτό, ασχολείται αποκλειστικά η Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική, μία μέθοδος η οποία απεικονίζει τις επιχειρηματικές διαδικασίες μιας επιχείρησης με σκοπό να εκτιμηθεί και να εντοπιστεί κατά το πόσο μία επιχείρηση διαθέτει Πληροφοριακά Συστήματα και με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επιχειρηματικές της διαδικασίες [Α56]. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί και η ανάγκη από την πλευρά των μοντελιστών να μεγιστοποιούν την ποιότητα της μοντελοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αποκλίσεων από τη διαδικασία που προβλέπεται [A21].Λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα μπορούν να δώσουν τα σενάρια Προσομοίωσης που αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα τάση της επιχειρηματικής πραγματικότητας [Α28].Η μέθοδος της Προσομοίωσης είναι ένα εργαλείο αναπαράστασης των επιχειρηματικών διεργασιών μιας επιχείρησης και αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία στα συστήματα διοίκησης αποφάσεων[Α42]. Μερικά μοντέλα Προσομοίωσης αναπτύχθηκαν στις αρχές του 1990 με σκοπό να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη λογισμικού[Α59]. Η Προσομοίωση χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς όπως στο στρατό, στην υγεία, στις Οικονομικές Επιστήμες, στην Κοινωνιολογία, στη Θεωρία Παιγνίων. Η μοντελοποίηση της ντετερμινιστικής και στοχαστικής συμπεριφοράς και των πολύπλοκων διαδράσεων ανάμεσα στις οντότητες ροής και των παραγωγικών πόρων , η οπτικοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών βήμα προς βήμα , αποτελούν μερικά από τα οφέλη της Προσομοίωσης [Α56]. Μέσω της μεθόδου εναλλακτικών σεναρίων και διαφορετικών μοντέλων Προσομοίωσης, η επιχείρηση πλησιάζει στο πιο ιδανικό για την ίδια και βάσει ποσοτικών αποτελεσμάτων, έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τα προβληματικά σημεία στις επιχειρηματικές της διαδικασίες [B4].Δημιουργείται λοιπόν ανάγκη για ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών BPR με σκοπό τη βελτιστοποίηση αυτών αλλά και τη μείωση του αριθμού των δραστηριοτήτων όπου απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθεί μία διαδικασία με τη βοήθεια προηγμένης τεχνολογίας [A16]. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες και η δραστηριότητα μοντελοποίησης αυτών διαδραματίζουν τον κεντρικό ρόλο σε μία επιχείρηση [A81]. Ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών, προορίζεται για να αντιπροσωπεύσει τα στοιχεία αλλά και τις πληροφορίες που ρέουν μέσα σε έναν οργανισμό με την ιδέα της αφαίρεσης ,χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία όπως πλαίσια, μαθηματικά μοντέλα και μέθοδο της Προσομοίωσης. Ο σκοπός της μοντελοποίησης είναι να κατανοήσει τα προβλήματα και να αναγνωρίσει τους περιορισμούς με τις ροές πληροφοριών αλλά και το υλικό αναζήτησης των βέλτιστων λύσεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του συστήματος[A16].
The subject of this project is « Business Process Simulation based on Enterprise Architecture» and its aim is to develop the enterprise business processes in a Greek Company which is active in the field of marbles, granites and other natural and building stones. At first, we used the method of Enterprise Architecture which includes processes, mediums and necessary constructions to use informational technology solidly and harmoniously in the domain of organization to protect operations of the organization cycle in the present and in the future [A64]. We should pay attention to the fact that having an unsuitable Enterprise Architecture, causes problems in business processes and adds many expenses on the organization. So the company should find a good E.A with plenty of properties [A47]. The main strategy of some enterprises is to support their interoperability [A46]. Specifically the order execution faced problems due to the absence of IT. For this reason, the organization suggested the solution of ERP and the business process reengineering (BPR). The second step was to develop a discrete event simulation model for the business process of order execution. For this purpose we chose a software package which is called SIMUL8. We developed two different simulation models. The first was relied on the initial business process (As_Is model) while the second was relied on the final business process after the BPR (To_Be model). The results have shown that the second model is improved. In general, a business process reengineering is a complicated process which is costly and very demanding. So the organization has to decide if BPR works or not. Furthermore in an agile organization, a business process always reflects business objectiveness and properties [A49].At the third step, we used the statistical package PASW to develop more simulation models in order to study if there are better scenarios of simulation models both of the As_Is model and To_Be model. We used the same software to find the optimal scenario using regression. The results have shown that in each different dependent variable, there was one optimal model. Finally we used the indexes of Process Value and Improvement Value to measure the distance between the initial model and the final one. These indexes were based not only on customer’s satisfaction but also on other factors, as the process time of the business process or the number of the customers who were serviced e.t.c. Finally the company took into consideration the results from all the methods and took the right decision.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Enterprise Architecture
Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών
Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διεργασιών
Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική
Business Process Modeling
Business Process Re-engineering

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2016-11-18T11:39:44Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.