Διερεύνηση των μεθόδων εκτροφής των εγχώριων αιγών και αξιολόγηση της χρήσης τεχνητού λειμώνα στην γαλακτοπαραγωγική τους ικανότητα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διερεύνηση των μεθόδων εκτροφής των εγχώριων αιγών και αξιολόγηση της χρήσης τεχνητού λειμώνα στην γαλακτοπαραγωγική τους ικανότητα.

Πινόπουλος, Σοφοκλής Νικολάου

Η εκτροφή γιδιών αποτελεί μια δραστηριότητα με μακραίωνη ιστορία και παράδοση στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Σήμερα, συνιστά έναν σημαντικό κλάδο της αγροτικής οικονομίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση του ενδιαφέροντος για τα γίδια, τόσο σε επίπεδο κτηνοτροφίας όσο και σε σχέση με επιστημονικές-ερευνητικές δραστηριότητες. Στόχος της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελείται από δύο μέρη, ήταν η διερεύνηση των μεθόδων εκτροφής των εγχώριων γιδιών και η αξιολόγηση της χρήσης τεχνητού λειμώνα στη γαλακτοπαραγωγική τους ικανότητα. Για τις ανάγκες του πρώτου μέρους της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία τα οποία συλλέχτηκαν από 50 τυχαία επιλεγμένες εκτροφές γιδιών κατανεμημένες σε 12 νομούς τριών γεωγραφικών διαμερισμάτων (Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία). Για την συλλογή των στοιχείων της έρευνας υιοθετήθηκε η χρήση της μεθόδου ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου ύστερα από προσωπική συνέντευξη κάθε κτηνοτρόφου. Για τη διεξαγωγή του δεύτερου μέρους της διατριβής επιλέχθηκε το αγρόκτημα «Αμάλθεια», μια από τις 50 εκτροφές του συμμετείχαν στο πρώτο μέρος της έρευνας. Ύστερα από τυχαία επιλογή, 90 ζώα της συγκεκριμένης εκτροφής συγκρότησαν μια ομάδα η οποία αποχωρούσε από το γιδοστάσιο καθημερινά επί 40 ημέρες, με σκοπό την βόσκηση ως ενιαίο σύνολο σε παρακείμενη αρδευόμενη βοσκήσιμη έκταση. Στην ομάδα αυτή πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες ατομικές μετρήσεις oι οποίες αφορούσαν το ύψος της γαλακτοπαραγωγής, την περιεκτικότητα του γάλατος σε λίπος, πρωτεΐνες, λακτόζη και στερεό υπόλειμμα άνευ λίπους (Σ.Υ.Α.Λ.), καθώς και την εκτίμηση του δείκτη θρεπτικής κατάστασης (Δ.Θ.Κ.). Πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός των αναγκών των ζώων σε ενέργεια, σε σχέση με το παραγωγικό στάδιο στο οποίο βρίσκονταν καθώς και το ποσοστό κάλυψης των αναγκών των ζώων από το συμπληρωματικό σιτηρέσιο που χορηγήθηκε για το χρονικό διάστημα της έρευνας. Στη συνέχεια συνδυάζοντας τις ενεργειακές ανάγκες των ζώων, την ενέργεια που παρείχε η χορήγηση συμπληρωματικού σιτηρεσίου και τη μεταβολή του Δ.Θ.Κ., υπολογίστηκε η ενέργεια που παρείχε ο τεχνητός λειμώνας στα ζώα της ομάδας της μελέτης υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι δειγματοληψίες και οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος SOLID. Στο πρώτο μέρος της μελέτης, η πολυπαραγοντική προσέγγιση που εφαρμόστηκε δεν μας επέτρεψε να εντοπίσουμε μεγάλες διαφορές στις μεθόδους εκτροφής των εγχώριων γιδιών. Οδήγησε στον διαχωρισμό και την ομαδοποίηση των γιδοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε τρεις ομάδες, χωρίς όμως να προκύπτουν σημαντικά διακριτά χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών. Αντίθετα, αναδείχθηκαν συνολικά οι εγγενείς παθογένειες που χαρακτηρίζουν τον κλάδο αυτό της ζωικής παραγωγής και τον κρατούν δέσμιο των πρακτικών του παρελθόντος. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης τα ζώα φαίνεται πως μπόρεσαν να «συλλέξουν» 0,85 UFL από την βοσκή στους τεχνητούς λειμώνες υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ορισμένες ανακολουθίες και τεχνικές δυσκολίες οι οποίες παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια του πειραματισμού καθιστούν χρήσιμη την εκπόνηση μιας μελλοντικής χρονικά εκτενέστερης μελέτης η οποία θα συνδυάζει περισσότερα και ορθολογικότερα κατανεμημένα δεδομένα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων διαθέσιμη τόσο για τους κτηνοτρόφους στην πράξη όσο και για αξιοποίησή τους σε επιστημονικό επίπεδο.
Dairy goat farming is one of the earliest agricultural activities dating back to ancient Greece. It has played a vital role in maintaining rural tradition and self-sufficiency of the population in poor rural areas. The goat national flock in Greece ranks first with almost 40% of the total EU goat census, as it accounted for more than 4,800,000 million heads in 2014, spread over 120.000 farms. In Greece, the majority of herds are reared in low-input systems and there is a remarkable scarcity of information regarding management practices. The extended geographical distribution of flocks as well as the diversity of the management strategies contribute to the lack of knowledge about the typology and the characteristics of goat farming systems. Hence, the description and typology of a random sample of farms was set as our first objective within the SOLID project. For this reason, 50 randomly selected goat herds from 12 prefectures were surveyed from October 2011 to November 2012. Data were collected during pre-scheduled on-farm visits, using a case-specific questionnaire which comprised of questions about labor, livestock, facilities and equipment and general management practices. A multivariate statistical approach was used to obtain the most appropriate classification. The secondary aim of this study was to assess the potential use of irrigated pasture under Greek conditions for grazing by dairy goats. A farm participating in SOLID field work (Amalthia farm, located in Ano Kaliniki, Florina) was selected. One group of randomly selected dairy goats was grazing on irrigated pasture as a single flock for forty days, while supplementary feeding indoors was provided after grazing. A mix of seeds specifically recommended for pastured goats was sawn in November of 2012. Chemical analysis of grass and feedstuffs was performed for the determination of content in dry matter, ash, protein, fat, and fibre by using the Weende method. Body condition score (BCS) was estimated and the effects of grazing on milk yield, milk quality and overall animal health were monitored at two monthly intervals. Energy requirements of the group of housed goats were calculated in relation to their production stage. The energy provided by the supplementary rations and the change of BCS were also estimated in order to calculate the energy provided by the artificial grassland in the animals of the study group under the specific conditions. The procedure followed at the first part of the survey led to the allocation of the herds in three clusters. We observed few significant differences between these three clusters. Nevertheless, structural characteristics of goat farming were described for the 50 farms participated in this study. In the second part, between the two dates of sampling the goats were able to "collect" 0,85 UFL as energy intake from the artificial grassland. This result is indicative of the potential application of sown irrigated pasture in practice and consists an important first step towards the creation of a database that will be available to both breeders in practice and scientists.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Farming systems
Goats
Sown irrigated pasture
Τεχνητοί λειμώνες
Αίγες
Συστήματα εκτροφής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01
2016-11-18T12:16:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.