Ο Βυζαντινός μοναχισμός μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού και η ίδρυση της μονής του Σινά.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ο Βυζαντινός μοναχισμός μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού και η ίδρυση της μονής του Σινά.

Μαμέα, Αθηνά Βασιλείου

The postgraduate project with the title ‘Byzantine monasticism until Justinian’s period and the establishment of Sinai monastery’ has a double target. One the one hand is the study of evolution of the monastic movement from its beginning until 6th century and on the other hand the approachment of specific aspects that concern monastery of Sinai during Justinian’s period, which are strongly related. The study of the above demands the understanding of the general conditions that dominated in Byzantine Empire during that specific period of time. As a result, in the introduction there is a general report for the Justinian’s kingdom followed by the general aspects of his religious politics. The first part of the essay refers to the evolution of monasticism from its beginning until Justinian’s kingdom period. The description of the conditions that refer to monasticism during that period is necessary in order to understand the changes that occurred during the following years. In the second part of the essay the monastic life in mountain Sinai before 6th century is presented and then the reasons for which Justinian decided to establish the monastery in that specific area are analysed. Following, the architecture and the art of Sinai monastery is exhibited. This analysis is justified by the fact that the written sources for that area from the beginning of monasticism until Justinian’s time are limited which makes the study of the archaeological data of the area necessary (architecture-art). At the end there is a short overview of the events of the course of Sinai monastery from 6th century until our days, in order to highlight the importance of that monastery. Despite the many difficulties that it faced during the different phases, it continued its uninterrupted function for almost 16 centuries.
Η μεταπτυχιακή εργασία με θέμα : « Ο Βυζαντινός μοναχισμός μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού και η ίδρυση της μονής του Σινά » έχει διπλό στόχο. Αφενός, την μελέτη της εξέλιξης του μοναστικού κινήματος από τις απαρχές του έως και τον 6ο αιώνα και αφετέρου την προσέγγιση ορισμένων πτυχών που αφορούν τη μονή του Σινά, κατά την εποχή του Ιουστινιανού, πεδία τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Η μελέτη των ζητημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαιτεί την κατανόηση των γενικών συνθηκών που επικρατούσαν στη Βυζαντινή αυτοκρατορία κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Έτσι, στην εισαγωγή γίνεται μια γενική αναφορά στην περίοδο της βασιλείας του Ιουστινιανού και στη συνέχεια εκθέτονται τα βασικά στοιχεία της θρησκευτικής του πολιτικής. Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην εξέλιξη του μοναχισμού από τις απαρχές του μέχρι την και την περίοδο της βασιλείας του Ιουστινιανού. Η περιγραφή των συνθηκών που αφορούν το μοναχισμό κατά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι αλλαγές που επήλθαν με το πέρασμα των χρόνων. Έπειτα στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται ο μοναχικός βίος στο όρος Σινά πριν τον 6ο αιώνα και στη συνέχεια αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο Ιουστινιανός αποφάσισε να ιδρύσει τη μονή στη συγκεκριμένη περιοχή. Στη συνέχεια κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στην αρχιτεκτονική καθώς και την τέχνη της μονής του Σινά, διότι οι γραπτές πηγές που αφορούν την εν λόγω περιοχή από τις απαρχές του μοναχισμού έως την εποχή του Ιουστινιανού είναι ελάχιστες, έτσι, καθίσταται αναγκαία η μελέτη των αρχαιολογικών δεδομένων του χώρου (αρχιτεκτονική – τέχνη). Τέλος, γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των γεγονότων της πορείας της μονής του Σινά, από τον 6ο αιώνα έως και τις μέρες μας, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της εν λόγω μονής, διότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε διάφορες φάσεις, συνέχισε την αδιάλειπτη λειτουργία της επί 16 περίπου αιώνες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σινά
Sinai
Byzantine monasticism
Βυζαντινός μοναχισμός
Ιουστινιανός
Justinian

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-18T12:57:57Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)