Η μη λεκτική επικοινωνία παιδιών και γονέων στη σχολική ηλικία. Εμπειρική έρευνα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η μη λεκτική επικοινωνία παιδιών και γονέων στη σχολική ηλικία. Εμπειρική έρευνα.

Αραμπατζίδου, Νεκταρία Ηλία

The present research first is an essay for the understanding of the communication phenomenon as a process that accompanies and follows human beings in all aspects of their life, since it describes the exchange of messages and information that appear not only in their social interactions but also in their personal ones. In that context, verbal and non verbal communication and interaction are included and developed, since communication as a phenomenon that describes the human nature is happening either verbally through the oral and written speech or non verbally, through the movements of the body, the expressions of the face, the gestures even through the silence. The approach of this multi-level presence of non verbal communication in human relationships and especially in relationships between children and family and especially parents, took place through the extended research of different and complex science approaches relevant to the issue. The visual perception during the research was based on the following basic pillars: psychology, developing and evolutionary, sociology along with pedagogic and social history. The priority, the value and the importance of the non verbal communication in personal relationships of children with their family and especially parents, appears and is underpinned through the research, since it characterizes not only the children age and age of youth, but also the adult age and accompanies human beings until the old age. Also, through the research of theoretical approaches, whose material comes from greek and international bibliography, comes the responsibility and participation of the non verbal communication in interactions with parents, in the perspective of not only the social influence and success but also personal fulfillment during the development of each personal relationship. The most extensive and comprehensive research of the issue was completed through the empirical research that was a Study Case and which was supported in the answers of a specific questionnaire, with questions of the closed-end type. It tried to investigate the impact of the non verbal behavior and communication of children going to school in emotional exchanges and expressions with the parents. The conclusions that arose, which could not be made general, because of the small range of the research, there were suggestions that had to do with the way the expression of non verbal communication in personal relationships of children going to school with their parents can be adjusted or subsidized, in order to speak about a more effective communication.
Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί αρχικά την προσέγγιση του φαινομένου της επικοινωνίας, ως μιας διαδικασίας που συνοδεύει και ακολουθεί τον άνθρωπο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, αφού περιγράφει την ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών που εμφανίζονται τόσο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όσο και στις διαπροσωπικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και αναπτύσσονται και η λεκτική και η μη λεκτική μορφή της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, αφού η επικοινωνία σαν φαινόμενο που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη συντελείται είτε λεκτικά με τον προφορικό και γραπτό λόγο είτε μη λεκτικά με τις κινήσεις και τις στάσεις του σώματος, με τις εκφράσεις του προσώπου, με τις χειρονομίες, ακόμα και με τη σιωπή. Η προσέγγιση της πολυεπίπεδης παρουσίας της μη λεκτικής επικοινωνίας στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις των παιδιών με το οικογενειακό περιβάλλον με προεξάρχοντες τους γονείς, επιχειρήθηκε μέσα από την εκτεταμένη μελέτη και έρευνα διαφορετικών και σύνθετων επιστημονικών προσεγγίσεων σχετικών με το θέμα. Η οπτική θεώρηση στην πορεία της μελέτης έγινε με κύριους άξονες την ψυχολογία, αναπτυξιακή και εξελικτική, όπως και την κοινωνιολογία, την παιδαγωγική και την κοινωνική ιστορία. Η προτεραιότητα, η αξία και η σπουδαιότητα της μη λεκτικής επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών με το οικογενειακό περιβάλλον και ειδικά με τους γονείς, παρουσιάζεται και υπογραμμίζεται μέσα στην έρευνα, αφού διαπερνά και χαρακτηρίζει τόσο την παιδική και εφηβική ηλικία, όσο και την ενήλικη ζωή και συνοδεύει τον άνθρωπο σαν ύπαρξη και σαν οντότητα έως τα βαθιά του γηρατειά. Επίσης, μέσα από τη μελέτη των θεωρητικών προσεγγίσεων, το υλικό των οποίων προέρχεται από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, αποκαλύπτεται η ευθύνη και η συμμετοχή της μη λεκτικής επικοινωνίας στις αλληλεπιδράσεις με τους γονείς, στην προοπτική τόσο της κοινωνικής επιρροής και επιτυχίας όσο και της προσωπικής καταξίωσης κατά την ανάπτυξη των επιμέρους διαπροσωπικών σχέσεων. Η εκτενέστερη και διεξοδικότερη μελέτη του θέματος συμπληρώθηκε και ολοκληρώθηκε στο μέτρο του δυνατού, με τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας, που είχε τη μορφή Μελέτης Περίπτωσης, η οποία στηρίχθηκε στις απαντήσεις δομημένου ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αυτή επιχείρησε να διερευνήσει την επίδραση της μη λεκτικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας των παιδιών σχολικής ηλικίας στις συναισθηματικές ανταλλαγές και στις εκφραστικές εκδηλώσεις με τους γονείς τους. Με οδηγούς τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία σημειωτέον δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω του μικρού εύρους της Μελέτης Περίπτωσης, παρατέθηκαν Προτάσεις που αφορούν στο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ενισχυθεί και να επιδοτηθεί η εκδήλωση μορφών μη λεκτικής συμπεριφοράς στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών σχολικής ηλικίας με τους γονείς τους, ώστε να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μη Λεκτική Επικοινωνία
Διαπροσωπικές σχέσεις
Ιnterpersonal relations
Family
Non verbal communication
Οικογενειακό περιβάλλον

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-21T10:13:50Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-04-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)