Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα υπό το πρίσμα των διατάξεων της δωροληψίας-δωροδοκίας υπαλλήλου του Ποινικού Κώδικα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα υπό το πρίσμα των διατάξεων της δωροληψίας-δωροδοκίας υπαλλήλου του Ποινικού Κώδικα

Μπαβέλης, Δημήτριος Θεόδωρου

This dissertation will attempt to present the fight against corruption by using the means of criminal law and examples of crimes of bribery and corruption, as standardized in articles 235-236 of the Penal Code. These constitute provisions of the Penal Code which have been repeatedly amended during the last years. Many of these modifications have been forced for harmonization purposes by the International and European laws. However, the continuous amendments to the provisions of crimes of bribery and corruption, may also represent the timeless and the persistent effort of the legislator to address the phenomenon of “corruption”. The latter will be thoroughly discussed at the first part of the dissertation. The second part of the dissertation will briefly highlight the effort made from International and European legislators to tackle corruption. First a reference to the international conventions concluded by the Member States attempting a general confrontation of the issue will take place followed by the initiatives taken from the European Union using its legal tools. Τheir reference considered necessary especially due to the changes they brought up to the Greek legal framework. In the third and final part of the dissertation, an analysis of the criminal behaviors of bribery and corruption will be presented as standardized in articles 235 and 236 of the Penal Code, and of the remaining cases of bribery/corruption of public-domain articles 159, 159A and 237B of the Penal Code, after the latest changes in laws 4254/2014 and 4258/2014. Finally, the conclusion of the dissertation will provide a critical analysis of the provisions used to tackle bribery and corruption, as well as recommendations for improvement for the future.
Αντικείμενο τις παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η καταπολέμηση της διαφθοράς που επιδιώκεται με τα εργαλεία του Ποινικού Δικαίου και πιο συγκεκριμένα μέσω των εγκλημάτων τις δωροληψίας και δωροδοκίας υπαλλήλου, όπως αυτά τυποποιούνται στα άρθρα 235-236 του Ποινικού Κώδικα. Πρόκειται για διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που έχουν δεχθεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια, οι οποίες υπαγορεύτηκαν για λόγους εναρμόνισης με διεθνή και ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα. Οι συνεχείς επεμβάσεις στα εγκλήματα τις υπηρεσιακής δωροληψίας/δωροδοκίας αποτυπώνουν παράλληλα και την διαχρονικά επίμονη προσπάθεια του νομοθέτη για την αντιμετώπιση ενός άλλου φαινομένου, αυτού της διαφθοράς, για το οποίο θα γίνει λόγος στο πρώτο μέρος της εργασίας. Εν συνεχεία, στο δεύτερο μέρος θα αναδειχθεί συνοπτικά η προσπάθεια που κατέβαλλαν τα κράτη σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση τις διαφθοράς. Προηγείται η αναφορά τις διεθνείς συμβάσεις που συνήψαν τα κράτη για μια γενικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος και ακολουθούν οι πρωτοβουλίες που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των νομικών τις εργαλείων. Κρίνεται σκόπιμη η αναφορά τους, δεδομένου και των αλλαγών που επέφεραν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο τρίτο μέρος, επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση των αξιόποινων συμπεριφορών της δωροληψίας και της δωροδοκίας υπαλλήλου όπως τυποποιούνται στα άρθρα 235 και 236 του ΠΚ, καθώς και των υπόλοιπων περιπτώσεων δωροληψίας/δωροδοκίας του δημόσιου τομέα των άρθρων 159, 159Α και 237 ΠΚ, μετά και τις πρόσφατες αλλαγές των νόμων 4254/2014 και 4258/2014. Τέλος, ακολουθεί στον επίλογο μια σύντομη κριτική αξιολόγηση των διατάξεων, αναδεικνύοντας ενδεχόμενα περιθώρια βελτίωσης των διατάξεων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δωροδοκία
Corruption
Διαφθορά
Bribery

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-05-01
2016-11-21T10:53:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.