Ψηφιακές Φωτομετρικές Παρατηρήσεις Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων και των Γειτόνων τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ψηφιακές Φωτομετρικές Παρατηρήσεις Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων και των Γειτόνων τους

Τραϊανού, Ευθαλία

The dominant paradigm that explains the different variety of Active Galactic Nuclei (AGN) is the so-called Unification Model of AGN. According to this model, the different AGN phenomenology is the result of the viewing angle with which we observe the AGN nucleus. Although such an explanation is adequate in many cases, there are important indications that other factors, related to the physics of AGN and their triggering mechanisms, as for example galaxy-galaxy interactions and merging, could lead an AGN to be of a specific type or even change its appearance. The primary purpose of this work is to investigate aspects of this later possibility. Briefly, this is a pilot study of Ha narrow band filter observations of of Sy1 and Sy2s which have a close neighbour. The idea which we are attempting to test is whether galaxy close interactions will not only sweap away gas and dust from their host galaxies, but due to angular momentum conservation, large possibly quantities of gas and dust will fall towards the nucleus creating a cocoon and thus possibly masquerading Sy1’s to look like Sy2’s. As a possible imprint of such effective interactions we will attempt to observe star-formation in the regions between the AGN and its neighbour, expecting (if the scenario discussed is valid) that such star-forming intra-galactic regions will be mostly related to Sy2 galaxies with neighbours. We have observed 4 Sy1 and 7 Sy2 galaxies with the Aristarchos 2.3m telescope, situated at mount Helmos, during 3 observing runs between 15th August and 9th November 2015. The data were reduced and analysed using the IRAF, Gaia and Astroimage J packages. In order to check the validity of our methodology, we compared results of some of our galaxies with other similar studies and we got a quite satisfied consistency. We find indications for the existence of an enhanced Ha emission between some AGN-neighbour pairs compared to the average background emission. However, our results are preliminary and in order to derive more conclusive results a much larger sample of AGN must be observed and analysed.
Το βασικό μοντέλο που προσπαθεί να εξηγήσει την ποικιλία των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων (AGN) ονομάζεται ενοποιημένο μοντέλο. Σύμφωνα με αυτό, η διαφορετική φαινομενολογία των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών γωνιών παρατήρησης τους από εμάς. Παρόλο που αυτή η εξήγηση είναι επαρκής σε αρκετές περιπτώσεις, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική των ενεργών γαλαξιών και τους μηχανισμούς ενεργοποίησης τους, όπως για παράδειγμα οι αλληλεπιδράσεις γαλαξιών και η πιθανή συγχώνευση τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αλλαγή του τύπου AGN. Ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ερευνηθούν στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Εν συντομία, η εργασία αποτελεί μια πιλοτική μελέτη φωτομετρικών παρατηρήσεων, στη γραμμή του υδρογόνου (Ηα), γαλαξιών τύπου Sy1 και Sy2 που έχουν έναν κοντινό συνοδό. Η ιδέα που επιδιώκεται να ελεγχθεί είναι εάν αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοντινών γαλαξιών δεν παρασύρουν μόνο αέριο και σκόνη από τους συνοδούς, αλλά εάν λόγω της αρχής διατήρησης της στροφορμής μεγάλες ποσότητες αερίου και σκόνης προσπίπτουν προς τον πυρήνα δημιουργώντας ένα κουκούλι με συνέπεια να "καμουφλάρουν" Sy1 γαλαξίες και να τους αντιλαμβανόμαστε ως Sy2. Πιθανή ένδειξη τέτοιων δραστικών αλληλεπιδράσεων είναι η ύπαρξη έντονης αστρογένεσης σε περιοχές ανάμεσα στον ενεργό πυρήνα και τον συνοδό του αναμένοντας ότι (αν αυτό το μοντέλο είναι σωστό) η αστρογένεση θα είναι πιο έντονη στους Sy2 γαλαξίες και τους γείτονες τους. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, παρατηρήσαμε 11 γαλαξίες και των δύο τύπων με το διαμέτρου 2.3 μέτρων τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος" που βρίσκεται στο βουνό Χελμός. Τα δεδομένα αποθορυβοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με τα προγράμματα επεξεργασίας IRAF, ASTROIMAGEJ, GAIA. Με σκοπό να ελέγξουμε τα αποτελέσματα της φωτομετρικής μεθόδου που ακολουθήσαμε, συγκρίναμε τα αποτελέσματά μας με ένα κοινό δείγμα γαλαξιών από άλλες εργασίες και τα αποτελέσματα της σύγκρισης ήταν ικανοποιητικά. Λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνουν ότι η εκπομπή στην γραμμή Ηα είναι πράγματι λίγο μεγαλύτερη στην περιοχή μεταξύ των ζευγών γαλαξιών συγκριτικά με την εκπομπή του υποβάθρου της εικόνας μας. Ωστόσο, για να καταλήξουμε σε στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα για τον έλεγχο της υπόθεσής μας χρειάζονται να γίνουν στο μέλλον περισσότερες παρατηρήσεις για την απόκτιση μεγαλύτερου στατιστικού δείγματος.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-11-21T11:09:54Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.