Η ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά ατομικής διοικητικής πράξης.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά ατομικής διοικητικής πράξης.

Σκιαδά, Αριάδνη Φωτίου

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη και διερεύνηση του θεσμού της ενεργητικής νομιμοποίησης στο πλαίσιο της άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά ατομικής διοικητικής πράξης, καθώς και η προσπάθεια διάκρισής της από την έννοια του εννόμου συμφέροντος. Ειδικότερα, στο κεφάλαιο Ι επιχειρείται να χαραχθούν τα όρια μεταξύ της νομιμοποίησης και των λοιπών δικονομικών προϋποθέσεων της ακυρωτικής δίκης, μέσω του προσδιορισμού της δικαιϊκής ύλης που καθεμία από αυτές καλείται να ρυθμίσει, επί τη βάσει κυρίως των διδαγμάτων της Πολιτικής Δικονομίας. Στη συνέχεια (κεφάλαιο ΙΙ), παρατίθενται κάποιες σκέψεις σε σχέση με ορισμένα βασικά θεωρητικά ζητήματα των οποίων η επίλυση παρίσταται αναγκαία για την εξέταση του θεσμού της ενεργητικής νομιμοποίησης, όπως είναι η διάκριση μεταξύ ουσιαστικού και δικονομικού εννόμου συμφέροντος, η φύση της ακυρωτικής δίκης κ.τ.λ. Έπειτα, στο κεφάλαιο ΙΙΙ ακολουθεί το κύριο αντικείμενο μελέτης, που συνίσταται στην παρουσίαση του περιεχομένου της ενεργητικής νομιμοποίησης, όπως αυτό προκύπτει αφενός από τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 π.δ. 18/1989 και αφετέρου από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια τόσο να εντοπισθούν οι βασικές κατηγορίες νομιμοποίησης αλλά και οι αρχές που τις διέπουν, όσο και να συσχετισθεί η ανωτέρω προϋπόθεση του παραδεκτού με το θεμελιακό ζήτημα της υποκειμενικής ή αντικειμενικής φύσης της αίτησης ακύρωσης. Τέλος, στο κεφάλαιο IV θίγονται εν συντομία ορισμένα θέματα δικονομικής μεταχείρισης της ενεργητικής νομιμοποίησης, όπως το βάρος απόδειξής της, ο κρίσιμος χρόνος εξέτασής της κ.ά.
The present paper aims to focus on and examine the legal institution of “locus standi” as well as distinguish the latter from the notion of “legal interest” in the case of the action for annulment against an individual administrative act. In particular, in chapter I one tries to set the boundaries between “locus standi” and the other conditions of admissibility of the trial for annulment, by determining the legal subject that each one of them is asked to rule, based on the theoretical structures and teachings of Civil Procedure Law. Subsequently (chapter II), some thoughts relating to a number of important theoretical questions, which are considered basic to the examination of the legal concept of “locus standi”, such as the distinction between “legal interest” in a substantial and a procedural sense, the inner nature of the trial for annulment etc are presented. Then, in chapter III follows the core of the essay consisting in the presentation of this condition of admissibility’s content, as the latter derives from both article 47 par. 1 of the Presidential Decree 18/1989 and the case-law of the Supreme Administrative Court. In this context, it is attempted to detect the main categories of “locus standi” and the principles which govern them, as well as to correlate the above procedural requirement with the fundamental issue of the subjective or objective nature of the action for annulement. Finally, chapter IV copes briefly with certain questions regarding the procedural handling of “locus standi”, such as the burden of proof, the time of examination etc.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

locus standi
ενεργητική νομιμοποίηση
έννομο συμφέρον
action for annulment
αίτηση ακύρωσης
legal interest

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-05-01
2016-11-21T11:30:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)