Μεταφορά CVD γραφενίουμε το πολυμερές PVA από μεταλλικό υπόστρωμα χαλκού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μεταφορά CVD γραφενίουμε το πολυμερές PVA από μεταλλικό υπόστρωμα χαλκού

Κυρούδης, Ζήσης

Από τη στιγμή της ανακάλυψης του, το γραφένιο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον εξαιτίας των μοναδικών ιδιοτήτων του. Ένας μεγάλος αριθμός από επιστήμονες έχει ασχοληθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης του ώστε να προκύψει γραφένιο μεγάλης κλίμακας και υψηλής συμμετρίας. Όμως πέρα από την ανάπτυξή του ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την εφαρμογή του στη βιομηχανική κλίμακα είναι η μεταφορά του. Η διαδικασία μεταφοράς μπορεί να επιδράσει στις ηλεκτρονικές ιδιότητες του γραφενίου και να είναι καταστροφική για πιθανές εφαρμογές εξαιτίας της δημιουργίας ατελειών. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να ερευνηθούν νέοι τρόποι μεταφοράς οι οποίο προκαλούν λιγότερες ατέλειες και διατηρούν την υψηλή συμμετρία του γραφενίου. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας νέος και αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς του γραφενίου ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος για την εφαρμογή του στο βιομηχανικό τομέα. Η χρήση πολυβινυλικής αλκοόλης (PVA) επιτυγχάνει μεταφορά ενός στρώματος CVD γραφενίου, ανεπτυγμένου σε χαλκό, πάνω στο επιθυμητό υπόστρωμα. Η διαδικασία βασίζεται στην απευθείας απομάκρυνση του υμενίου PVA/γραφένιο αποφεύγοντας τη χρήση χημικής χάραξης. Αρχικά το PVA τοποθετείται πάνω στο υπόστρωμα όπου αναπτύχθηκε το στρώμα του γραφενίου και στη συνέχεια αποκολλάται παίρνοντας μαζί και το στρώμα του γραφενίου. Τελικά το υμένιο PVA/γραφένιο τοποθετείται στο επιθυμητό υπόστρωμα και μέσα σε απιονισμένο νερό για τη διάλυση του πολυμερούς. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας του γραφενίου χρησιμοποιείται η φασματοσκοπία Raman πριν και μετά τη μεταφορά, όπως επίσης και η μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM) ώστε να δούμε αν το γραφένιο είναι συνεχές ή όχι. Επίσης χρησιμοποιώντας οπτική μικροσκοπία παίρνουμε πληροφορίες για τα υπολείμματα του πολυμερούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως με την καινούργια και απλή αυτή μέθοδο το γραφένιο μεταφέρεται επιτυχώς πάνω στο καινούργιο υπόστρωμα.
From the moment of its discovery, graphene has attracted interest due to its unique properties. A large number of scientists have occupied themselves with different ways of developing it to achieve large scale and highly symmetric graphene. Other than its development, a critical factor for its application in an industrial scale is its transfer. The transfer process can influence the electrical properties of graphene and be damaging to possible applications caused by creation of imperfections. For this reason it is important to explore new ways of transfer that cause less imperfections and preserve the symmetry of graphene. In this paper is shown a novel and efficient way of graphene transfer that is very promising towards application in industry. The use of poly vinyl alcohol (PVA) achieves transfer of monolayer CVD graphene grown on copper, on the desired substrate. The process is based on the direct delamination of the PVA/graphene film from the growth substrate, avoiding the use of etching solutions. Initially, the PVA is placed on the substrate that the graphene was produced and then detaches along with the layer of graphene. Finally the PVA/graphene sheet is placed on the desired substrate and in deionized water to dissolve the polymer. Raman spectroscopy is used for the determination of graphene quality before and after the transfer, as well as atomic force microscopy (AFM) to see whether the graphene is continuous or not. Also using optical microscopy we obtained information on the remains of the polymer. The results have shown that with this novel and simple method graphene is successfully transferred on the new substrate.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-21T11:39:53Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)