δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση DC Επιδόσεων MOSFET

Ζιώγας, Κοσμάς

Στη πτυχιακή εργασία του φοιτητή Κοσμά Ζιώγα με τίτλο «Ανάλυση των DC επιδόσεων MOSFET», περιγράφονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η τεχνολογία του δικτύου 4G, η τεχνολογία του δικτύου πέμπτης γενιάς 5G, η χρησιμότητά του και οι βελτιώσεις και οι αλλαγές που θα επιφέρει ως προς την προηγούμενη γενιά 4G. Επίσης αναλύεται η τεχνολογία της CMOS υλοποίησης των συνδεσμολογιών με MOSFET και η χρησιμότητά τους, όπως και τα πλεονεκτήματά της ως προς άλλες τεχνολογίες. Ακόμα περιγράφεται η πλατφόρμα, πάνω στην οποία υλοποιήθηκε η πειραματική συνδεσμολογία του MOSFET, και το περιβάλλον όπου πραγματοποιήθηκαν οι DC προσομοιώσεις του. Τέλος, αναλύονται οι DC επιδώσεις του MOSFET.
The topic of this thesis is the MOSFET Level DC Performance Analysis for Mobile Communications. The importance of a new technology, such as the 5G, is presented and analyzed in the present thesis, as well as the improvements on the network compared to the previous technologies Also, in this thesis, the DC simulations of a 65nm n-type MOSFET, standard technology are presented. The simulations performed on Virtuoso Platform of CADENCE, using the Schematic Editor for the implementation of the test bench, the ADE_L (Analog Design Environment) for the graphs and the simulations and Spectre for the parametric analyses. In addition, some more complicated graphs have been made on OpenOffice Calc, extracting the results of the simulations from Virtuoso to tables and saving them as csv files. The simulations that are presented in this thesis are the following: 1. IDS-VDS (parameter VGS) 2. IDS- VDS (parameter L) 3. IDS- VDS (parameter w) 4. IDS-VGS (parameter VDS) 5. IDS-VGS (parameter L) 6. IDS-VGS (parameter w) 7. IDS-L (parameter VDS) 8. IDS-L (parameter VGS) 9. IDS-L (parameter w) 10. IDS-w (parameter VGS) 11. IDS-w (parameter VDS) 12. IDS-w (parameter L) 13. gm-VGS (parameter VDS) 14. gm-IDS (parameter VDS) 15. gDS- VDS (parameter VGS) 16. gDS-IDS (parameter VGS) 17. gm/IDS- IDS (parameter VDS) 18. gm/IDS-LOG(IDS) (parameter VDS) 19. gm/IDS-VGS (parameter VDS) 20. gDS/IDS-IDS (parameter VGS) 21. gm/gDS- VDS

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016
2016-11-21T12:43:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.