Κίνηση αστεροειδών σε συντονισμό: Η περίπτωση του 8/3 συντονισμού με τον Δία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κίνηση αστεροειδών σε συντονισμό: Η περίπτωση του 8/3 συντονισμού με τον Δία

Τσαβδαρίδης, Σωτήριος

It is known that the motion of the celestial bodies is not an eternal pattern of identical behavior nor their orbits are steadfast in space. Due to disturbances experienced by interacting bodies and primarily asteroids, they alter their orbital elements, sometimes considerably and sometimes imperceptibly, over long time scales. The significant effect of disturbing forces on them and orbital resonances areas encountered in interplanetary space, make the dynamics of the asteroids ideal case to study. This thesis focuses on the influence of disturbing function over the asteroids motion and the orbital mean motion resonance phenomena caused by the Jupiter. Specifically we study their behavior in the region of the 8 : 3 mean motion resonance, with numerical calculations and the use of Hamiltonian formalism. The first chapter is an introduction to the dynamics of asteroids, where we present the key features that distinguish them. In the second chapter we refer to the basic concepts of celestial mechanics, while we presenting the equations of motion and the basic methods of analysis which will be used to export our results. In this chapter we also develop the concept of disturbing function and introduce the Hamiltonian formalism. Finally, the third chapter deepen the study of the behavior of an asteroid located into the 8 : 3 mean motion resonance with Jupiter, using computational procedures.
Είναι γνωστό πως η κίνηση των ουράνιων σωμάτων δεν αποτελεί ένα αιώνιο μοτίβο πανομοιότυπης συμπεριφοράς και ούτε οι τροχιές τους είναι ακλόνητες στο χώρο. Λόγω των διαταραχών που υφίστανται τα αλληλεπιδρώντα σώματα και κατά κύριο λόγο οι αστεροειδείς, μεταβάλλουν, άλλοτε αισθητά και άλλοτε ανεπαίσθητα σε μεγάλες χρονικές κλίμακες, τα στοιχεία της τροχιάς τους. Η σημαντική επίδραση των παρελκτικών δυνάμεων σε αυτά και οι περιοχές τροχιακών συντονισμών που συναντώνται στον μεσοπλανητικό χώρο, καθιστούν τη δυναμική των αστεροειδών ιδανική περίπτωση μελέτης. Η διπλωματική αυτή εστιάζει στον τρόπο επίδρασης της παρελκτικής συνάρτησης στην κίνηση των αστεροειδών και στα φαινόμενα τροχιακού συντονισμού μέσης κίνησης που προκαλούνται από τον πλανήτη Δία. Συγκεκριμένα μελετάμε τη συμπεριφορά τους στην περιοχή του 8 : 3 συντονισμού μέσης κίνησης, με αριθμητικούς υπολογισμούς και τη χρήση του Χαμιλτονιανού φορμαλισμού. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στη δυναμική των αστεροειδών, όπου παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε σε βασικές έννοιες ουράνιας μηχανικής, παρουσιάζοντας παράλληλα τις εξισώσεις κίνησης και τις βασικές μεθόδους ανάλυσης που θα χρησιμοποιήσουμε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μας. Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσουμε επίσης την έννοια της παρελκτικής συνάρτησης και εισάγουμε τον Χαμιλτονιανό φορμαλισμό. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο εμβαθύνουμε στη μελέτη της συμπεριφοράς ενός αστεροειδή που βρίσκεται στον 8 : 3 συντονισμό μέσης κίνησης με τον Δία, με τη χρήση υπολογιστικών διαδικασιών.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-21T12:48:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.