Διασφάλιση ποιότητας δέσμης γραμμικού επιταχυντή με τη χρήση του δισδιάστατου ανιχνευτή Daily QA 3

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διασφάλιση ποιότητας δέσμης γραμμικού επιταχυντή με τη χρήση του δισδιάστατου ανιχνευτή Daily QA 3

Χαρούπα, Αντιγόνη

Στόχος της ακτινοθεραπείας είναι η χορήγηση της θεραπευτικής δόσης με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ασθενή, δηλαδή τη μεγιστοποίηση της δόσης στους νοσούντες ιστούς και ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση στους υγιείς ιστούς. Όπως είναι φυσικό, καθώς γίνεται χρήση δεσμών υψηλής ενέργειας είναι επιτακτική η ανάγκη για μείωση των σφαλμάτων που πιθανόν να δημιουργούνται. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών δεσμών, φωτονίων και ηλεκτρονίων, γραμμικού επιταχυντή μέσω ενός προγράμματος διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance-QA). Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τη χρήση του δισδιάστατου ανιχνευτή Daily QA 3, ο οποίος αποτελείται από 12 ανιχνευτές και 13 θαλάμους ιονισμού και έχει σχεδιαστεί για εύκολη και καθημερινή χρήση. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις οι οποίες αφορούν την δόση, επιπεδότητα και συμμετρία 7 ακτινοθεραπευτικών δεσμών (6 MV και 15-18 MV για τα φωτόνια, 6 MeV, 8 MeV, 10 MeV, 12 MeV και 15 MeV για τα ηλεκτρόνια) σε δυο διαφορετικούς γραμμικούς επιταχυντές.. Αρχικά, γίνεται βαθμονόμηση του ανιχνευτή Daily QA 3. Στη συνέχεια, τίθενται οι τιμές αναφοράς για κάθε ενέργεια και είδος δέσμης, και πραγματοποιείται σύγκριση αυτών με τις λαμβανόμενες μετρήσεις οι οποίες βρίσκονται υπό αντίστοιχες συνθήκες ακτινοβόλησης Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται μέσω του αντίστοιχου λογισμικού Daily QA 3, το οποίο υπολογίζει τις αποκλίσεις των παραπάνω χαρακτηριστικών και συνεπώς την καταλληλότητα της δέσμης. Τα δεδομένα που προέκυψαν είναι - ως όφειλαν - σύμφωνα με τα επιμέρους διεθνή και εθνικά πρωτόκολλα καθώς τα σφάλματα βρίσκονται εντός των ορίων ανεκτικότητας. Επιβεβαιώθηκε, δηλαδή, η ποιότητα της δέσμης και συνεπώς, οι γραμμικοί επιταχυντές είναι κατάλληλοι για κλινική χρήση.
The aim of radiotherapy is the accurate administration of the therapeutic dose, for the most effective treatment of a patient. This means that the dose to the diseased tissues must be maximized while being minimized to the healthy ones. Naturally, when using high energy beams, it is important that the errors which are likely to occur are reduced. The purpose of the present work is to study the characteristics of beams, both photon and electron, of a linear accelerator through a quality assurance program QA. This program involves the use of the 2D detector Daily QA 3, which consists of 12 detectors and 13 ionization chambers and is designed for easy and daily use. Measurements – which are related to the dose, flatness and symmetry of seven beams (6 MV and 15-18 MV for photons, 6 MeV, 8 MeV, 10 MeV, 12 MeV and 15 MeV for electrons)- were taken in two different linear accelerators. To begin with, takes place the calibration of the detector Daily QA 3. Subsequently, the baselines for each energy and beam type are set up and then compared to the measured beam quality parameters which are taken under the same reference conditions. Furthermore, the analysis of the results is done via the corresponding software Daily QA 3, which calculates the deviations of these parameters and thus the suitability of the beam. The tables of the results are, as expected, in accordance with the international and national protocols since the deviations are within the tolerance values. It was confirmed, finally, the quality of the beam and thus that the linear accelerator are suitable for clinical use.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-11-22T09:20:29Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)