Μελέτη Επιδόσεων CMOS κυκλωμάτων νανομετρικών διαστάσεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη Επιδόσεων CMOS κυκλωμάτων νανομετρικών διαστάσεων

Μπλάντος, Κωνσταντίνος

The thesis has been designed to study the performance CMOS technology circuits located at nano dimensions. This means that all the transistors that form the circuits studied, have dimensions of the order of nm. Specifically, they used technology transistor 32nm ie 32nm length (l=32nm). Also this thesis includes the comparison of the transistors designated as High Performance and such as Low Power. These transistors mainly differ in a characteristic constant (VT) which called threshold voltage. The comparison and study made on the time propagation delay and consumed static power and energy supply circuits. The performances obtained through the study of circuits is an important piece of research as well before a complete circuit created, must be known whether it is reliable as what costs will have. Therefore, in order to ensure robust operation, the circuit has to be simulated by programs in a electronic computer. In this thesis all the simulations made in LTspice program. Briefly, initially presented a theoretical introduction in order to describe the basic functions of transistors, the logic gates and their features. Then, follows a complete reference for the experimental and simulation process conducted and annotation for the measurements. Finally, comes the conclusions as they established during the track simulations.
Η πτυχιακή εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των επιδόσεων CMOS τεχνολογίας κυκλωμάτων που ευρίσκονται σε νανομετρικές διαστάσεις. Αυτό σημαίνει πως όλα τα τρανζίστορ που απαρτίζουν τα κυκλώματα που μελετήθηκαν, έχουν διαστάσεις της τάξης των nm. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τρανζίστορ τεχνολογίας 32nm δηλαδή με μήκος 32nm (l=32nm). Η μελέτη όμως της εργασίας περιλαμβάνει ακόμα και τη σύγκριση μεταξύ των τρανζίστορ που χαρακτηρίζονται ως High Performance και αυτών ως Low Power. Αυτά τα τρανζίστορ διαφέρουν κυρίως ως προς μια χαρακτηριστική σταθερά (VT). Η σύγκριση και η μελέτη έγιναν ως προς τη χρονική καθυστέρη διάδοσης πληροφορίας που εμφανίζουν και την καταναλώμενη ισχύ και ενέργεια που παρέχουν τα κυκλώματα. Οι επιδόσεις που προκύπτουν μέσω της μελέτης των κυκλωμάτων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι έρευνας καθώς πρωτού κατασκευαστεί ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα πρέπει να είναι γνωστό κατά πόσο θα είναι αξιόπιστο όπως και τι κόστος θα έχει. Για το λόγο αυτό, μέσω προσομοιώσεων από ανάλογα προγράμματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, γίνεται η μελέτη προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρωστη λειτουργία του. Στην εργασία αυτή όλες η προσομοιώσεις έχουν γίνει στο πρόγραμμα LTspice. Εν συντομία, παρουσιάζεται αρχικά μια θεωρητική εισαγωγή έτσι ώστε να εξηξηθούν οι βασικές λειτουργίες των τρανζίστορ, των λογικών πυλών και τα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια, γίνεται πλήρης αναφορά για την πειραματική και την προσομοιωτική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε καθώς και σχολιασμός των μετρήσεων. Τέλος, παραθέτονται τα συμπεράσματα όπως αυτά διαπιστώθηκαν κατά το κομμάτι των προσομοιώσεων.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-11-22T09:40:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)