Υπολογισμός της ενεργού διατομής παραγωγής ζεύγους μποζονίων WZ από τις λεπτονικές τους διασπάσεις στο πλαίσιο των εργαλείων RooFit και RooStats

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Υπολογισμός της ενεργού διατομής παραγωγής ζεύγους μποζονίων WZ από τις λεπτονικές τους διασπάσεις στο πλαίσιο των εργαλείων RooFit και RooStats

Καζάκος, Στέργιος

This study presents the results of the calculation of the cross section for production of WZ bosons which later decay into leptons after pp collisions at a center-of-mass energy of 8 TeV. The gauge bosons are assumed to decay into electrons and muons in four channels: μμμ, eμμ, μee and eee. The data were collected in 2012 by the ATLAS experiment at the Large Hadron Collider, and correspond to an integrated luminosity of 20.3 fb-1. The inclusive cross section in the detector fiducial region for the combination of channels taking under consideration statistical uncertainties for luminosity (2.8%) , signal and background as calculated with RooFit and RooStats separately is: σfid = 35.21 ± 0.9 (stat.) ± 0.4 (syst.) ± 1.0 (lumi) fb. If systematic errors for background and signal events are also added and the uncertainty for luminosity is changed to 2.2% (as suggested from the latest results) the cross section is found to be: σfid = 35.17 ± 0.9 (stat.) ± 0.7 (syst.) ± 0.8 (lumi) fb. The calculation and the plots are done using the program ROOT in RooFit and RooStats frameworks and the error decomposition that follows is done by hand. The method used for the calculation of the cross section is the method of maximum likelihood (ML) without bins (unbinned).
Αυτή η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα του υπολογισμού της ενεργού διατομής παραγωγής σωματιδίων WZ τα οποία διασπώνται αργότερα σε λεπτόνια μετά από συγκρούσεις pp σε κέντρο μάζας ενέργειας 8 TeV. Τα μποζόνια βαθμίδας θεωρούμε ότι διασπώνται σε ηλεκτρόνια και μιόνια σε τέσσερα κανάλια: μμμ, eμμ, μee και eee. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν το 2012 από το πείραμα ATLAS στο Large Hadron Collider, και αντιστοιχούν σε μια ολοκληρωμένη φωτεινότητα των 20,3 fb-1. Η περιεκτική ενεργός διατομή στο χώρο του ανιχνευτή για το συνδυασμό των καναλιών λαμβάνοντας υπ 'όψιν τις στατιστικές αβεβαιότητες για φωτεινότητα (2,8%), το σήμα και το υπόβαθρο, όπως υπολογίζεται με Roofit και Roostats χωριστά, είναι: σfid = 35.21 ± 0.9 (stat.) ± 0.4 ( syst.) ± 1,0 (lumi) fb. Εάν προστεθούν και τα συστηματικά σφάλματα για το υπόβαθρο και το σήμα και η αβεβαιότητα για την φωτεινότητα μεταβληθεί σε 2,2% (όπως προτείνεται από τα τελευταία αποτελέσματα) η ενεργός διατομή έχει βρεθεί να είναι: σfid = 35,17 ± 0.9 (stat.) ± 0.7 (syst .) ± 0,8 (lumi) fb. Ο υπολογισμός και τα διαγράμματα γίνονται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ROOT στα πλαίσια των RooFit και RooStats και η αποσύνθεση του σφάλματος που ακολουθεί γίνεται με το χέρι. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενεργού διατομής είναι η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας (ML) χωρίς bins (unbinned).

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2016
2016-11-22T10:13:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)