Βελτιστιτοποίηση ηλιοθερμικού συστήματος συνδυασμένης λειτουργίας σε ξενοδοχειακή μονάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Βελτιστιτοποίηση ηλιοθερμικού συστήματος συνδυασμένης λειτουργίας σε ξενοδοχειακή μονάδα

Νικολούδης, Ζήσης

The aim of the current study is to investigate the installation of a solar thermal combi-system, compatible with an ancillary energy source, in a major hotel establishment located in Athens and also, to discuss its energy, environmental and economic impact. Moreover, this dissertation explores the optimization of the solar thermal system by applying variable speed range circulator technology and compares the current results with the respective results of constant speed range circulators. An in depth literature review initially examined the installation of solar thermal systems and their effect on hotel establishments in Europe and worldwide. Moreover, the optimization of HVAC systems (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) by the replacement of constant speed range with variable speed range circulators, was reviewed. Additionally, and in order to be better comprehended, the theoretical background of solar thermal systems and circulators is presented. Furthermore, the present dissertation analyzes the installation of a central solar thermal system for space heating and DHW(Domestic Hot Water) purposes of an Athens hotel, and then, its simulation on the programming environment “Polysun” of the “Velasolaris” company follows. Finally, the results of the current study are discussed and its energy, environmental and economic implications are examined.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη εγκατάστασης ενός ηλιοθερμικού συστήματος συνδυασμένης λειτουργίας, συμβατό με βοηθητική πηγή ενέργειας, σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Αθήνας και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ενεργειακή, περιβαλλοντική και οικονομική επίδραση της. Παράλληλα, επιδιώκεται η διερεύνηση βελτιστοποίησης του ηλιακού συστήματος μέσω της εφαρμογής κυκλοφορητών με τεχνολογία εναλλασσόμενου αριθμού στροφών λειτουργίας και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα της χρήσης κυκλοφορητή με σταθερό αριθμό στροφών. Αρχικά, πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την έρευνα που λαμβάνει χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την εγκατάσταση και τις επιδράσεις των ηλιοθερμικών συστημάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων HVAC (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) μέσω της αντικατάστασης των κυκλοφορητών σταθερών στροφών με κυκλοφορητές μεταβαλλόμενων στροφών λειτουργίας. Στη συνέχεια, γίνεται μία βασική αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία των ηλιοθερμικών συστημάτων και των κυκλοφορητών. Κατόπιν, διερευνάται η εφαρμογή ενός κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος για θέρμανση χώρων και ΖΝΧ σε ξενοδοχείο των Αθηνών. Ακολουθεί η προσομοίωσή του στο προγραμματιστικό περιβάλλον «Polysun» της εταιρίας «Velasolaris». Τέλος, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την ενεργειακή, περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγησή του και ερμηνεύονται.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Κυκλοφορητές
Solar thermal system
Circulators
Ξενοδοχείο
Ηλιοθερμικό σύστημα
Hotel

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-11-22T10:37:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.