Η ελληνική εκπαίδευση στις Σέρρες κατά το β’ μισό του 19ου αιώνα: θεσμικό πλαίσιο, οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ελληνική εκπαίδευση στις Σέρρες κατά το β’ μισό του 19ου αιώνα: θεσμικό πλαίσιο, οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Αμπατζή, Ευαγγελία Μιχαήλ

The primary focus of the present work is the Greek Education provided in Serres during the second half of the 19th century as a holistic cultural parameter in shaping the ideology of the local social groups as well as a practice of educational applications in the institutional framework as defined by the existing state environment. Through an introduction describing the educational model in existence in both the free and enslaved Greek nation and the due consideration of the given reality in Serres, the research product develops into thematic, categorized findings with references – divided by chapters – to the educational tradition of Serres and the new facts shaped by the General Regulations governing local social life and patriotic orientation, which, as a consequence of the Regulations, characterizes the proposed Educational model. At the same time, reference is made to the social indexes which shape a picture of conflict at local level, but also a dynamic intervention in the educational task, while supportive practices stemming either from the Official Greek State or The Ecumenical Patriarchate or the societies of the citizens both inside and outside Serres at an economic and social level are drawn up. The development of the topic also comprises the terms of organization and functioning of local educational institutions with references to the existing schools, the student and teacher potential, curricula and their social dimension. The latter should not be underestimated since the Cultural Clubs of the people of Serres – credited with educational achievements - contribute to the educational climate of the era in their own way, since, alongside education, foster the task of the national awakening, the establishment of the national awareness of the local people and the planning of a defensive attitude towards the domination of the Slavs. At this point, it would be a serious omission not to make a special reference to the educators who boost the spirit of this innovative approach of Education as an intimation of the much desired freedom of the local people with the special case of Dimitrios Maroulis, as well as selected profiles of teachers who played a prominent role in shaping the reality of the era in question, being recorded. The research reaches its completion with the conclusions of the writer in which the potential of this particular historic material and the emergence of new food for thought are recorded
Κεντρικός άξονας της παρούσας εργασίας είναι η παρεχόμενη ελληνική παιδεία στις Σέρρες στο β΄μισό του 19ου αιώνα, ως μία ολιστική πολιτισμική παράμετρος διαμόρφωσης της ιδεολογίας των τοπικών κοινωνικών ομάδων, αλλά και ως πρακτική εκπαιδευτικών εφαρμογών στο, ορισμένο από το υπάρχον πολιτειακό περιβάλλον, θεσμικό πλαίσιο. Με εισαγωγή που περιγράφει το υφιστάμενο εκπαιδευτικό μοντέλο στον ελεύθερο και υπόδουλο Ελληνισμό και παράλληλη θεώρηση των σερραικών αντίστοιχων δεδομένων, το ερευνητικό προιόν αναπτύσσεται σε θεματικές κατηγοριοποιημένες διαπιστώσεις με – ανά κεφάλαιο – αναφορές στην εκπαιδευτική παράδοση των Σερρών και στα νέα δεδομένα που μορφώνουν οι Γενικοί Κανονισμοί για την τοπική κοινωνική ζωή και τον πατριωτικό προσανατολισμό, που, ως συνέπεια των Κανονισμών, χαρακτηρίζει το προτεινόμενο παιδαγωγικό μοντέλο. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στους κοινωνικούς δείκτες, οι οποίοι διαμορφώνουν εικόνα σύγκρουσης σε τοπικό επίπεδο αλλά και δυναμικών παρεμβάσεων στο εκπαιδευτικό έργο, ενώ, συγχρόνως, διαγράφονται και οι υποστηρικτικές τακτικές, οι προερχόμενες από το ελληνικό κράτος, το Πατριαρχείο και τις κοινωνίες των πολιτών σε επίπεδο οικονομικό και πολιτικό. Η ανάπτυξη του θέματος περιλαμβάνει και τους όρους οργάνωσης και λειτουργίας των τοπικών εκπαιδευτηρίων με αναφορές στα είδη των υφιστάμενων σχολείων, στο μαθητικό και διδακτικό δυναμικό, στα προγράμματα σπουδών, στο άνοιγμά τους στην τοπική κοινωνία, καθώς στο εκπαιδευτικό κλίμα της εποχής συντελούν και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των Σεραίων, οι οποίοι, σχετιζόμενοι με τις τρέχουσες παιδαγωγικές κατακτήσεις, προωθούν – συνδυαστικά με την παιδεία – το έργο της εθνικής αφύπνισης, της εδραίωσης της εθνικής αυτοσυνειδησίας των ντόπιων και του σχεδιασμού αμυντικού πλέγματος έναντι του Πανσλαβισμού. Στο σημείο αυτό δε θα ήταν δυνατό να μη γίνει ιδιαίτερη αναφορά στους εκπαιδευτικούς – εμψυχωτές – της νεωτερικής αυτής προσέγγισης της παιδείας ως προανακρούσματος της ποθούμενης ελευθερίας των Σερραίων, με ξεχωριστή καταγραφή στην ιδιαίτερη περίπτωση του Δημητρίου Μαρούλη, αλλά και σε επιλεγμένα προφίλ διδασκόντων, που πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα της υπό πραγμάτευση εποχής. Η ερεύνα ολοκληρώνεται με επιλογικά συμπεράσματα της γράφουσας, στα οποία αποτυπώνεται η δυναμική του συγκεκριμένου ιστορικού υλικού και η ανάδυση νέων προβληματισμών για περαιτέρω έρευνα

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Exercise
Masked hypertension
Total peripheral resistance
Άσκηση
Συγκαλυμμένη υπέρταση
Περιφερική αντίσταση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-11-22T13:03:20Z
2017


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.