Μελέτη της in vitro επίδρασης χημικών ουσιών στην κινητικότητα και την ακεραιότητα της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων του κάπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της in vitro επίδρασης χημικών ουσιών στην κινητικότητα και την ακεραιότητα της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων του κάπρου (EL)
Evaluation of common in vitro used chemicals' effect on motility and chromatin stability of boar spermatozoa (EN)

LYMBEROPOULOS (Α.Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ), A. G.
KHALIFA, T.
TSAKMAKIDIS (Ι.Α. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ), I. A.
MICHOS (Η.Α. ΜΙΧΟΣ), I. A.
BOSKOS (Κ.Μ. ΜΠΟΣΚΟΣ), C. M.

Χημικές ουσίες όπως η ηπαρίνη, το ιοντοφόρο ασβέστιο (Α23187) και το διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO)χρησιμοποιούνται ευρέως κατά την εφαρμογή in vitro δοκιμών εκτίμησης της λειτουργικότητας των σπερματοζωαρίων, μεταξύτων οποίων η ενεργοποίηση και η πρόκληση της αντίδρασης του ακροσώματος. To DMSO, πέραν της διαδεδομένης χρήσηςτου ως κρυοπροστατευτικό, χρησιμοποιείται επιπλέον ως διαλύτης πλήθους χημικών ενώσεων σε vitro πειραματισμούς. Σύνηθες φαινόμενο είναι η τροποποίηση των πρωτοκόλλων των διαγνωστικών δοκιμών μέσω της αλλαγής της συγκέντρωσης των προαναφερόμενωνχημικών ουσιών. Οι μεταβολές αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν χαρακτηριστικά του σπέρματος που σχετίζονται άμεσα με τη γονιμοποιητική του ικανότητα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ηδιερεύνηση της in vitroεπίδρασης διαφόρων συγκεντρώσεων α) ηπαρίνης (2, 4, 6, 8 και 10 μg/ml), β) ιοντοφόρου ασβεστίου Α23187 (10, 20, 30 μΜ) και γ) DMSO (1, 2, 3 % ο/ο), στην κινητικότητα και την ακεραιότητα της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων του κάπρου. Επιλέχτηκανκαι χρησιμοποιήθηκαν 8 σπερματοδότες κάπροι και εξετάστηκαν 20 εκσπερματίσματα σε χρονικό διάστημα 5 μηνών (Οκτώβριο με Φεβρουάριο). Η εκτίμηση της κινητικότητας του σπέρματος έγινε με τη χρήση μικροσκοπίου με θερμαινόμενηεπιφάνεια, ενώ η κατάσταση της χρωματίνης του πυρήνα των σπερματοζωαρίων μελετήθηκε με την εφαρμογή της δοκιμήςπορτοκαλόχρουν της ακριδίνης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η προσθήκη ηπαρίνης, Α23187 και DMSO σε συγκεντρώσεις 8 - 10 μg/ml, 10 μΜ και 1%, αντίστοιχα, είναι ασφαλής για την in vitro μεταχείριση του σπέρματος του κάπρου,δίχως κίνδυνο υποβάθμισης της κινητικότητας και της ποιότητας της χρωματίνης του πυρήνα των σπερματοζωαρίων. (EL)
Chemicals such as heparin, calcium ionophore and dimethyl sulfoxide (DMSO) have been used in sperm's function evaluation assays, since they are facilitating the sperm capacitation and the induction of acrosome reaction. Many researchers modified porcine in vitro protocols purposing the improvement and validation of in vitro assays. The modification of the above mentioned chemicals' concentration could have a detrimental effect on sperm characteristics, relative to normal sperm function and fertilizing ability. The present study aimed to investigate in vitro effect of various concentrations of, a) heparin (2, 4, 6, 8 and 10 μg/ml), b) calcium ionophore A23187 (10, 20, 30 μΜ) and c) DMSO (1, 2, 3 % v/v), that have been used in sperm evaluation techniques, on chromatin instability and total motility of boar spermatozoa. Eight boars were used as semen donors, providing 20 ejaculates. Acridine orange test and subjective evaluation of semen by a microscope equipped with a heated plate were performed in order to evaluate chromatin integrity and motility, respectively. The results of this study showed that the addition of heparin, A23187 and DMSO at concentrations of 8 - 10 μ^πιΐ, 10 μΜ and 1%, respectively, can be used for in vitro handling of boar spermatozoa without reduction of their motility and chromatin quality. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

σπέρμα κάπρου (EL)
ακεραιότητα χρωματίνης (EL)
διμεθυλοσουλφοξείδιο (EL)
ηπαρίνη (EL)
ιοντοφόρο ασβέστιο (EL)
heparin (EN)
boar sperm (EN)
DMSO (EN)
calcium ionophore A23187 (EN)
chromatin (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 2 (2011); 118-124 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 2 (2011); 118-124 (EN)

Copyright (c) 2017 I. A. TSAKMAKIDIS (Ι.Α. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ), T. KHALIFA, A. G. LYMBEROPOULOS (Α.Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ), I. A. MICHOS (Η.Α. ΜΙΧΟΣ), C. M. BOSKOS (Κ.Μ. ΜΠΟΣΚΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.