Γενετικά τροποποιημένα ζωικά πρότυπα και Οστεοανοσολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓενετικά τροποποιημένα ζωικά πρότυπα και Οστεοανοσολογία (EL)
Genetically modified animal models and Osteoimmunology (EN)

DOUNI (Ε.ΝΤΟΥΝΗ), E.

Με την αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος του ανθρώπου και άλλων οργανισμών, όπως του μυός, έγινε γνωστή η χρωμοσωμική θέση κάθε γονιδίου, αλλά παραμένει ακόμα άγνωστος ο ρόλος των περισσότερων γονιδίων. ΗΛειτουργική Γονιδιωματική (Functional Genomics) αποτελεί τον νέο κλάδο της Μοριακής Βιολογίας που αποσκοπεί στηνεύρεση της/των λειτουργίας/ιών κάθε γονιδίου με σκοπό την κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών στις διάφορες ασθένειες του ανθρώπου. Ο μυς έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από κάθε άλλο ζωικό οργανισμό στη βιοϊατρική έρευνα,γιατί εκτός των υπόλοιπων ομοιοτήτων με τον άνθρωπο, το γονιδίωμά του μπορεί να τροποποιηθεί γενετικά σχετικά εύκολα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, έγινε δυνατή η δημιουργία σχεδόν κάθε είδους μετάλλαξης στο γονιδίωμά του. Ειδικότερα, η μελέτη των γενετικά τροποποιημένων μυών ανέδειξε την συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρωνσυστημάτων, όπως του σκελετικού με το ανοσοποιητικό, εισάγοντας τον διεπιστημονικό τομέα της Οστεοανοσολογίας. Η κυτταροκίνη RANKL αποτελείτο μόριο κλειδί στην Οστεοανοσολογία, ρυθμίζοντας την οστεοκλαστογένεση, ενώ απορρύθμιση της έκφρασης του RANKL οδηγεί σε ασθένειες όπως είναι η οστεοπέτρωση ή οστεοπόρωση. Στο εργαστήριο μας έχουμεπρόσφατα δημιουργήσει, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, μοναδικά διεθνώς μοντέλα RANKL-επαγόμενης οστεοπέτρωσης ή οστεοπόρωσης στο μυ. Τα μοντέλα αυτά αποτελούν άριστα συστήματα για τη μελέτη των παθογενετικών μηχανισμών καιγια την αξιολόγηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε προκλινικό επίπεδο. (EL)
The completion of the human and mouse genome DNA sequences easily enabled chromosomal localization for each gene, whereas the role of each gene remains largely unknown. Functional Genomics constitutes the new area of Molecular Biology that aims to identify the function(s) of each gene in order to understand the pathogenic mechanisms in various human diseases. The mouse has been extensively used more than any other animal organism in biomedical research, because, except for the similarities it displays with humans, its genome can be genetically modified rather easily. During the last two decades, technological advances enable almost all kinds of mutations in the mouse genome. More specifically, the study of genetically modified mice revealed the continuous interaction between various systems within the organism, such as the interplay between the skeletal and the immune system, introducing the interdisciplinary area of Osteoimmunology. The cytokine RANKL constitutes the key molecule in Osteoimmunology, by regulating osteoclastogenesis, while deregulation of RANKL expression leads to diseases such as osteopetrosis or osteoporosis. In our laboratory we have recently generated, using state-of-the-art technologies, unique mouse models of RANKL-induced osteopetrosis or osteoporosis. These mouse models constitute excellent systems for the study of underlying pathogenic mechanisms and for the evaluation of novel therapeutic approaches at the preclinical level. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

RANKL (EL)
Λειτουργική Γονιδιωματική (EL)
οστεοπέτρωση (EL)
οστεοανοσολογία (EL)
διαγονιδιακοί μύες (EL)
οστεοπόρωση (EL)
RANKL (EN)
osteopetrosis (EN)
transgenic mice (EN)
Functional Genomics (EN)
osteoporosis (EN)
osteoimmunology (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 3 (2010); 236-240 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 3 (2010); 236-240 (EN)

Copyright (c) 2017 E. DOUNI (Ε.ΝΤΟΥΝΗ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.